Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Αρχείο » Ηλεκτρονική Υπογραφή
Δευτέρα, 29 Μαϊ 2023

Ηλεκτρονική Υπογραφή

E-mail Εκτύπωση

Σχετική Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 Προσαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 99/93/ΕΚ. Αφορά το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Απόφαση ΕΕΤΤ 295/63/2003 Κανονισμός Ορισμού Φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής Διαπίστευσης.

Απόφαση ΕΕΤΤ 295/64/2003 Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων.

Π. Δ. 150/2001 Βάσει του άρθρου 1 του Π. Δ. η ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται ως «δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας».

Η ηλεκτρονική υπογραφή επέχει τη θέση της ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο όταν έχει τη μορφή της «προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» ή «ψηφιακής υπογραφής», ήτοι όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,

β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος,

γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και

δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων (άρθρο 3 , παρ. 1) και επιπλέον «βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 σημειώνει ότι «η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από μόνο τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου».

Σημείωση:

Γίνεται σαφές ότι ενώ η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει συγκεκριμένη αποδεικτική ισχύ, δεν ισχύει το ίδιο και για την απλή. Ωστόσο όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο περιέχει απλή ηλεκτρονική υπογραφή και προσάγεται ως αποδεικτικό μέσο, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απόρριψή του ως απαράδεκτο για το μόνο λόγο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Το ηλεκτρονικό έγγραφο στο οποίο περιέχεται, εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο.

«αναγνωρισμένο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του Παραρτήματος Ι και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τους οριζόμενους στο Παράρτημα ΙΙ όρους.

«ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής» διάταξη δημιουργίας υπογραφής, που πληροί τους όρους του Παραρτήματος ΙΙΙ

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS