Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Αρχείο » Εκούσια διανομή ακινήτου
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Εκούσια διανομή ακινήτου

E-mail Εκτύπωση

ΕφΠατρ 294/2008

Πρόεδρος: Ε. Μανωλοπούλου, Εισηγήτρια: Ι. Μαργέλλου, Δικηγόροι: Δ. Γεωργόπουλος, Π. Συνετός

[...] Κατά το άρθρο 484 ΚΠολΔ, αν η κατά τα άρθρα 480 και 480Α διανομή είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, το δικαστήριο διατάζει την πώληση με πλειστηριασμό. Η διαδικασία του πλειστηριασμού αρχίζει με την περιγραφή των επικοίνων κατά το άρθρο 954 και διεξάγεται, όπως ορίζουν τα άρθρα 959 επ. Οι προθεσμίες του άρθρου 960 παρ. 1 και 2 αρχίζουν από την κατάρτιση της έκθεσης περιγραφής. Ο κατά την άνω διάταξη διατασσόμενος πλειστηριασμός αποτελεί περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, έχουν δε εφαρμογή επ` αυτού οι κατά το άρθρο 1021 ΚΠολΔ εφαρμοστέες διατάξεις, καθώς και η διάταξη του άρθρου 934 ΚΠολΔ, με την οποία θεσπίζεται η σταδιακή προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ Τμ. Γ` 519/1994 ΕλλΔνη 36,149).

Επίσης, όπως ορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία επιβάλλει την κατά στάδια προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, η ανακοπή του άρθρου 933 είναι παραδεκτή: α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφ` ότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, μέσα σε έξη μήνες αφ` ότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά και ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης αν πρόκειται για ακίνητα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 999 παρ. 4 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός ακινήτου δεν μπορεί να γίνει με ποινή ακυρότητας αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο ίδιο άρθρο (παρ. 1 και 3), μεταξύ των οποίων είναι και η επίδοση περιλήψεως της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την ημέρα της κατασχέσεως. Η διάταξη αφορά στην καθ` όλου παράλειψη των διατυπώσεων, όχι δε και στην περίπτωση που αυτές έλαβαν μεν χώρα, αλλά με τρόπο οικονομικώς άκυρο όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ατελούς περιγραφής του πλειστηριαζομένου. Η ακυρότητα αυτή μιας ενδιάμεσης πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του πλειστηριασμού (άρθρο 934 παρ. 1 β` ΚΠολΔ), υπό την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης κατά το άρθρο 159 παρ. 3 ΚΠολΔ. Αν η ενδιάμεση αυτή ακυρότητα δεν ήθελε προσβληθεί εμπρόθεσμα δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια του πλειστηριασμού. Αντίθετα, αν ο πλειστηριασμός διενεργηθεί παρά την ανυπαρξία τελείως όλων ή μιας των τασσομένων με ποινή ακυρότητας διατυπώσεων του, είναι άκυρη ανεξαρτήτως βλάβης και η ακυρότητα αυτή αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτελέσεως, ώστε απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 90 ημερών από την μεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως επί πλειστηριασμού ακινήτων (ΑΠ Τμ. Ζ` 916/2004 ΕλλΔνη 47,1645).

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανακόπτων επεδίωξε την ακύρωση της υπ` αριθμ. 35491/1997 έκθεσης εκούσιου πλειστηριασμού της συμβ/φου Ζακύνθου Δ.Κ., κοινού ακινήτου, που βρίσκεται στην τέως κοινότητα Κ. Ζακύνθου καθώς και της υπ` αριθμ. 35541/1997 περίληψης αυτής που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών Ζακύνθου, στον τόμο ... με αριθμό ... και του οποίου (ακινήτου) ο πλειστηριασμός είχε διαταχθεί λόγω του ανέφικτου της αυτούσιας διανομής του, με δικαστική απόφαση. Η ένδικη ανακοπή, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, έπρεπε να είχε ασκηθεί εντός 90 ημερών από της μεταγραφής της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως (15.10.1997) και αυτή (ανακοπή) ασκήθηκε την 14.4.1998, καθ` όσον οι προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής αφορούν την προσβολή της τελευταίας πράξης. Συνακόλουθα ορθά το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του απέρριψε την ανακοπή ως απαράδεκτη, καθ` όσον ασκήθηκε εντός εξαμήνου. [...]

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS