Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Αρχείο » Αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων

E-mail Εκτύπωση

Το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι απλώς συμβολικό.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δελτίο Τύπου 61/20

14 Μαΐου 2020

Υπόθεση C-129/19

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα

Presidenza del Consiglio dei Ministri v BV

 

Γενικός Εισαγγελέας Bobek: Τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν αποζημίωση σε οποιοδήποτε θύμα βίαιου εκ προθέσεως εγκλήματος, ανεξάρτητα από την κατοικία του. Ακόμη και αν η αποζημίωση δεν σημαίνει πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, το ποσό της δεν μπορεί να είναι απλώς συμβολικό.

Τον Οκτώβριο του 2005, η κυρία BV ήταν το θύμα της σεξουαλικής βίας. Tο έγκλημα διαπράχθηκε στην Ιταλία, τη χώρα κατοικίας της. Οι παραβάτες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και  την άμεση καταβολή στο θύμα 50.000 ευρώ. Παρ 'όλα αυτά, δεν μπόρεσε να λάβει κανένα από αυτά τα ποσά, καθώς οι παραβάτες έφυγαν. Το 2009, η BV άσκησε προσφυγή ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων κατά του ιταλικού κράτους, ζητώντας αποζημίωση για την αποτυχία της Ιταλίας να μεταφέρει την οδηγία 2004/80 / ΕΚ σχετικά με την αποζημίωση στα θύματα εγκληματικών πράξεων

Το 2016, με απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώθηκε ότι η Ιταλία παρέβη την οδηγία. Την ίδια χρονιά, η Ιταλία θέσπισε νόμο που θεσπίζει, αναδρομικά από τις 30 Ιουνίου 2005, ένα εθνικό σύστημα αποζημίωσης που καλύπτει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις διασυνοριακές υποθέσεις. Για τα θύματα σεξουαλικής βίας, ένα σταθερό ποσό 4.800 ευρώ προβλέφθηκε ως αποζημίωση από το ιταλικό κράτος όταν το θύμα δεν είναι σε θέση να ζητήσει αποζημίωση από τον δράστη. Το αναφερόμενο Corte Suprema di Cassazione (Cassation Court, Ιταλία), το οποίο πρέπει να αποφασίσει την υπόθεση της BV σε τελευταία περίπτωση, ρωτά το Δικαστήριο εάν η οδηγία απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα αποζημίωσης που θα καλύπτει μόνο τα θύματα σε διασυνοριακές καταστάσεις ή όλα τα θύματα βίαιων εκ προθέσεως εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην επικράτειά του. Επιπλέον, το αιτούν δικαστήριο ρωτά αν η αποζημίωση που καθορίζεται από τον ιταλικό νόμο σε 4.800 ευρώ σε θύματα σεξουαλικής βίας είναι «δίκαιη και κατάλληλη», σύμφωνα με την οδηγία. Στις σημερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Michal Bobek θεωρεί ότι το Δικαστήριο πρέπει να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα υπό την έννοια ότι η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά συστήματα αποζημίωσης για οποιοδήποτε θύμα βίαιου εκ προθέσεως εγκλήματος που διαπράχθηκε στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο της κατοικία του.

Ο γενικός εισαγγελέας ερμηνεύει την οδηγία ως καθορισμός δύο διαφορετικών υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη: 1) δημιουργία συστήματος συνεργασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αποζημίωση σε διασυνοριακές καταστάσεις και 2) θέσπιση εθνικού συστήματος αποζημίωσης που θα προκληθεί από οποιοδήποτε βίαιο εκ προθέσεως έγκλημα τις αντίστοιχες περιοχές τους. Ο γενικός εισαγγελέας σημειώνει ότι αυτή η ερμηνεία εξηγεί γιατί παρέχονται δύο διαφορετικές προθεσμίες για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: μία (νωρίτερα) για το σύστημα αποζημίωσης και μία (αργότερα) για το σύστημα συνεργασίας. Παρά την ασάφεια της οδηγίας, ο γενικός εισαγγελέας εντοπίζει τρία επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτήν την ερμηνεία.

1 Η Οδηγία 2004/80 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ΕΕ L 261, σ. 15).

2 Η Υπόθεση C-601/14, Επιτροπή κατά Ιταλίας βλ. Επίσης Δελτίο Τύπου 109/16. Το Δικαστήριο δήλωσε, ειδικότερα, ότι, παραλείποντας να εγγυηθεί δίκαιη και κατάλληλη αποζημίωση για τα θύματα όλων των βίαιων εκ προθέσεως εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε διασυνοριακές καταστάσεις, η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία.

Πρώτον, τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 1 (Ανθρώπινη αξιοπρέπεια) και στο άρθρο 6 (Δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγγυημένα σε όλους.

Δεύτερον, το άρθρο 21 του Χάρτη (απαγόρευση των διακρίσεων) δεν επιτρέπει διαφορετική μεταχείριση δύο τύπων καταστάσεων που και οι δύο εμπεριέχουν διασυνοριακά στοιχεία. Σύμφωνα με το κείμενο της οδηγίας, μια διασυνοριακή κατάσταση προκύπτει όταν έχει διαπραχθεί βίαιο εκ προθέσεως έγκλημα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου κατοικεί το θύμα (θύμα ταξιδιού). Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην οδηγία, όπου ο δράστης, όχι το θύμα, έκανε χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας του (ταξιδιώτης παραβάτης). Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, ο δράστης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί απλώς επιστρέφοντας στη χώρα του. Επομένως, θα ήταν αδικαιολόγητο να εξαιρεθούν τέτοιες περιπτώσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας προβάλλει το επιχείρημα της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ του νομοθετικού και του δικαστικού σώματος. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο επιθυμούσε να διατηρήσει τους κανόνες για την αποζημίωση των θυμάτων σε εσωτερικές (μη διασυνοριακές) καταστάσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Ωστόσο, μια τέτοια σαφής πρόθεση δεν διακρίνεται, κατά την άποψη του γενικού εισαγγελέα, από το κείμενο της οδηγίας ή τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Εν πάση περιπτώσει, η υποκειμενική βούληση ιστορικά του νομοθέτη που δεν εκφράζεται σαφώς οπουδήποτε στη νομοθεσία που τελικά εγκρίθηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί καθοριστική και ως εκ τούτου δεσμευτική για το Δικαστήριο.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα που υπέβαλε το Corte Suprema di Cassazione, ο γενικός εισαγγελέας Bobek προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι η αποζημίωση σε ένα θύμα είναι «δίκαιη και κατάλληλη» κατά την έννοια της Οδηγίας, όταν συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το θύμα. Συγκεκριμένα, το ποσό της αποζημίωσης που χορηγείται δεν μπορεί να είναι τόσο χαμηλό που γίνεται καθαρά συμβολικό ή ότι η χρησιμότητά του για το θύμα είναι, στην πράξη, αμελητέο ή οριακό. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, απολαμβάνοντας ευρεία διακριτική ευχέρεια στο θέμα αυτό, μπορούν να καθορίσουν την αποζημίωση ως κατ 'αποκοπή ποσό ή ως τυποποιημένο ποσό.

Πηγή: Curia.eu (Δελτίο Τύπου- Μετάφραση από την αγγλική)

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS