Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Πρόσφατη νομολογία
Παρασκευή, 29 Σεπ 2023

Πρόσφατη νομολογία

ΔΕφΑθ 3328/2013 Β. Τσιότσικας

 

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Χριστοφίλης

 

Εισηγητής: Νικόλαος Σκαρβέλης

 

Δικηγόροι: Β. Τσιότσικας, Κ. Καραπαναγιώτης

 

 

 

 

 

Το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα για εγκεκριμένο Λογαριασμό που δεν έχει πληρωθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πρέπει να καταβληθεί εντόκως από την επίδοση της όχλησης και όχι από την επίδοση της αγωγής.

 

 

 

 

 

«…4. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στη 2η σκέψη της παρούσας αποφάσεως, ο ένδικος 3ος λογαριασμός του έργου θεωρείται αυτοδικαίως εγκεκριμένος μετά την άπρακτη παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του, δηλαδή από 10.10.2011. Συνεπώς, ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε, εγκρίθηκε και ρητώς από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών που αφορά. Το γεγονός δ’ αυτό γίνεται δεκτό και από τον εναγόμενο Δήμο με το επί της αγωγής από 30.09.2013 υπόμνημά του, με το οποίο αποδέχεται ότι «υφίσταται η ως άνω απαίτηση της ενάγουσας για το συνολικό ποσό των 36.245,54 ευρώ και έχουν εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα της Υπηρεσίας και εκκρεμεί σε άμεσο χρόνο η εξόφλησή τους». Κατ’ ακολουθία, βασίμως με την αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το παραπάνω ποσό, και μάλιστα νομιμοτόκως, με βάση το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 επιτόκιο, από την υποβολή της κατά τα ανωτέρω οχλήσεως της ενάγουσας (13.12.2011) μέχρι την εξόφλησή του, ενόψει του ότι η όχληση αυτή υποβλήθηκε μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του λογαριασμού, κατά το οποίο διάστημα ο λογαριασμός δεν είχε πληρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Και ναι μεν επ’ αυτού ο εναγόμενος, με το προαναφερόμενο υπόμνημά του, προβάλλει ότι το αίτημα για καταβολή τόκων πρέπει να απορριφθεί για τον πριν από την επίδοση της αγωγής χρόνο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών Δημοσίου (Β.Δ. της 26.6/10.7.1944, Α’ 139), που κατ’ άρθρο 276 του ν. 3463/2006 εφαρμόζεται και επί των οφειλών των δήμων και κοινοτήτων, ο τόκος αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, ο ισχυρισμό του ‘όμως αυτός πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, αφού ως προς το ζήτημα αυτό τυγχάνουν εφαρμοστέες οι προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις του άρθρου 53 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.»

 

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα