Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Πορνογραφία ανηλίκων
Παρασκευή, 29 Σεπ 2023

Πορνογραφία ανηλίκων

Η κατοχή πορνογραφικού υλικού πραγματώνεται με την άσκηση της φυσικής εξουσίας επί του κατεχομένου πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη δυνατότητας διαθέσεως αυτού σε τρίτους, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχει διατεθεί τούτο σε τρίτους.


Απόσπασμα Εισαγγελικής Πρότασης (2021)

Σύμφωνα με τις παρ. 1,2, 3, 4β και 5 του άρθρου 348Α ΠΚ όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την κατάργηση και θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα με τον Ν 4619/2019 οι οποίες ορίζουν ότι:

«1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρη¬ματική ποινή.

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

4. Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή: α) αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ) αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περ. β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρό-σκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή ...».

Κατά την παρ. 1 της ανωτέρω διατάξεως το προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από αυτήν έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας είναι υπαλλακτικώς μικτό. Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται μπορούν να εναλλαγούν μεταξύ τους. Κατά την ανωτέρω διάταξη προβλέπονται περιοριστικά οι μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας. Κατά τη διάταξη αυτή αναφέρονται πως τιμωρείται ο δράστης της παιδικής πορνογραφίας που παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί, διαθέτει, προμηθεύεται, αποκτά, κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ. Διά του ανωτέρω εγκλήματος θυματοποιούνται κυρίως ανήλικοι (αγόρια και κορίτσια) κυρίως πτωχών οικογενειών, που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους ή με ενήλικες. Η πορνογραφία ανηλίκων μπορεί να εμφανίζει είτε γυμνό το σώμα ανηλίκων είτε μέρος αυτού είτε ανηλίκους να τελούν ασελγείς πράξεις μεταξύ τους ή με ενήλικες, εικόνες πραγματικές, προσποιητές ή εικονικές. Η απεικόνιση ή αποτύπωση φωτογραφιών ανηλίκων συντελείται με τον σκοπό περαιτέρω διάδοσης αυτών για την ερωτική διέγερση του κατόχου ή λήπτη του υλικού αυτού.

Η κατοχή τέτοιου υλικού επιδεικνύει άτομα με ψυχοπαθολογία και διαταραχή. Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της απόκτησης και κατοχής πορνογραφικού υλικού, που είναι έγκλημα διαρκές, δεν απαιτείται σκοπός του δράστη για περαιτέρω διάθεση αυτού αλλά αρκεί και η κατοχή και απόκτηση του υλικού αυτού προς ιδία χρήση, αφού και δι αυτών (των πράξεων) προσβάλλεται η προσωπικότητα και αξιοπρέπεια των ανηλίκων. Διά της κατοχής ή αποκτήσεως πορνογραφικού υλικού με ανήλικους πέρα από την έντονη ψυχοπαθολογία του δράστη προσβάλλεται η αξιοπρέπεια της παιδικής ηλικίας. Με την ανωτέρω διάταξη δεν τίθεται περιορισμός της ηλικίας του ανηλίκου. Επομένως περιλαμβάνονται ανήλικοι μέχρι και του 18ου έτους τους συμπληρωμένου (άρθρο 121 του ΠΚ).

Στην παρ. 5 της ανωτέρω διατάξεως (άρθρο 348Α του ΠΚ μετά την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα) προβλέφθηκε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση, που αφορά ανηλίκους κάτω των 12 ετών. Η νέα ανωτέρω διάταξη της παρ. 5 όπως αναφέρεται ανωτέρω έχει όμως εφαρμογή μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, αφού η περίπτωση αυτή δεν προβλεπόταν στον καταργηθέντα Ποινικό Κώδικα.

Κατά την παρ. 2 της παραπάνω διατάξεως τιμωρείται το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας και όταν συντελείται με τη χρήση του διαδικτύου. Η επέκταση της χρήσης του διαδικτύου και της τεχνολογίας γενικότερα έχει αναπτύξει και την τάση της διάδοσης του διαδικτυακού εγκλήματος μεταξύ των οποίων είναι και η παιδική πορνογραφία. Οι χρήστες του διαδικτύου εισέρχονται ή διαδίδουν δι αυτού (διαδίκτυο) απεικονίσεις ή αναπαραστάσεις παιδικής πορνογραφίας. Οι χρήστες του διαδικτύου επισκέπτονται ιστοσελίδες ή δημιουργούν τέτοιες σελίδες με υλικό παιδικής πορνογραφίας έναντι αμοιβής ή για λόγους ερωτισμού και ερεθισμού της γενετήσιας επιθυμίας τους. Η θυματοποίηση των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου πλέον έχει γίνει συχνό φαινόμενο. Οι ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου επισκέπτονται ανέλεγκτα σελίδες ερωτισμού και πορνογραφικού περιεχομένου και παρασύρονται από ενήλικες έναντι υποσχέσεων, καθιστάμενοι θύματα εκμετάλλευσης της ανάγκης, της απειρίας, της κουφότητας λόγω της ανηλικότητάς τους, ή περιπίπτουν θύματα απειλής ή άλλης βίας εξαναγκαζόμενοι να συμμετέχουν σε σκηνές πορνογραφικού περιεχομένου (Παιδική πορνογραφία, επιστήμονες ιδρύματος Μαραγκοπούλου, σελ. 18 επ.). Κατά την παρ. 4 της παραπάνω διατάξεως κακουργηματοποιούνται οι πράξεις της παρ. 1 και 2 όταν αυτές συντελούνται με την εκμετάλλευση των ανήλικων και μάλιστα της απειρίας τους, της ανάγκης, της κουφότητας αυτών, ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών. Η κακουργηματοποίηση της τελευταίας περιπτώσεως γίνεται χωρίς τη συνδρομή των λοιπών αναφερομένων στην αρχή της παρ. 4 της ανωτέρω διατάξεως λόγω της ευαίσθητης παιδικής ηλικίας, που προσβάλλεται με τη χρήση της προβολής μέρους του σώματός τους ή ολοκλήρου του σώματός τους γυμνού ή σε σκηνές που θίγουν την προσωπικότητα και ανηλικότητα αυτών. Η έννοια του πορνογραφικού υλικού περιγράφεται στην παρ. 3 της παραπάνω διατάξεως και συμπεριλαμβάνει τις απεικονίσεις ή αποτυπώσεις σε υλικό φορέα οποιοσδήποτε φύσεως είτε έντυπο είτε διαδικτυακό υλικό. Οι χρήστες του διαδικτύου δημιουργούν σελίδες πορνογραφικού πε¬ριεχομένου και για την πρόσβαση των επιθυμούντων την επίσκεψη σ' αυτές συντελείται μόνο με την παράδοση των κωδικών έναντι κάποιου ποσού, που καθορίζεται από τον δημιουργό της ιστοσελίδας.

Η διάδοση του πορνογραφικού υλικού από χρήστη σε χρήστη, γίνεται και με την αποστολή διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Facebook, Twitter κ.λπ. Η διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας με τη χρήση του διαδικτύου επιδεικνύει άτομο διαταραγμένο ψυχολογικά χρήζοντα θεραπείας (βλ. Εισηγ. Έκθεση).Οι χρήστες του διαδικτύου αποθηκεύουν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους το πορνογραφικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια είτε τυπώνουν και διανέμουν είτε αποστέλλουν σε άλλους χρήστες του διαδικτύου διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δημιουργούν ιστοσελίδα με πορνογραφικό περιεχόμενο, ή με ειδικούς μηχανισμούς αναζήτησης αρχείων (jttp olochan org) καθιστούν προσβάσιμα τα αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου σε όλους τους χρήστες του προγράμματος αναζήτησης. Η τροποποιημένη παρ. 2 της ανωτέρω διατάξεως διευρύνει τη χρήση του διαδικτύου και προς όλα τα τεχνολογικά μέσα sms, mms. Ενώ στην παρ. 3 προσδιορίζεται ως υλικό το γενετικό όργανο άνδρα ή γυναίκας ή άλλου μέρους του σώματος ανηλίκου πραγματικό ή εικονικό προς σεξουαλική διέγερση. Το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων δεν πραγματώνεται με την κατοχή οιουδήποτε πορνογραφικού υλικού αλλά με την κατοχή απεικονίσεων σώματος ανηλίκου ή μέρους αυτού. Η κατοχή πορνογραφικού υλικού πραγματώνεται με την άσκηση της φυσικής εξουσίας επί του κατεχομένου πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη δυνατότητας διαθέσεως αυτού σε τρίτους, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχει διατεθεί τούτο σε τρίτους. Οι απεικονίσεις μπορεί να αφορούν ανηλίκους και των δύο φύλων. Η διά του διαδικτύου κατοχή πορνογραφικού υλικού αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση έναντι των λοιπών γιατί καθιστά προσιτές τις πορνογραφικές απεικονίσεις σε ευρύτερο κύκλο προσώπων. Ο χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου τα οποία να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και να καταστούν αυτά με ειδικό λογισμικό προσβάσιμα σε άλλους χρήστες, που χρησιμοποιούν τον αυτό μηχανισμό αναζήτησης (ΑΠ 628/2006, ΑΠ 810/2007, ΑΠ 1145/2008, ΑΠ 734/2014, ΑΠ 770/2015, ΑΠ 1648/2016, ΑΠ 1033/2016, ΑΠ 1517/2016, ΑΠ 319/2017, ΑΠ 2092/2017, ΑΠ 636/2017, ΑΠ 1519/2017 ΤΝΠ ΔΣΑ).(Συμβ.Εφετών Θεσσαλ.831/2019 Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»).

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα