Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - ν.4489/2017 -
Σάββατο, 09 Δεκ 2023

Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - ν.4489/2017 -

ΑΡΙΘΜΟΣ 568/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY APEΙOY ΠΑΓΟΥ

ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσοκώστα. Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη Πηνελόπη Παρτσαλίδου- Κομνηνού-Εισηγήτρια, Μαριάνθη Παγουτέλη, Μαρία Λεπενιώτη και Αννα Φωτοπούλου- Ιωάννου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Μαρτίου 2021, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - προσφεύγοντος …, που παρέστη με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Σπυρίδωνα Μουζακίτη και Βασίλειο Τσιότσικα, περί αναιρέσεως της απ' αριθ. 158/2020 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών- Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

 

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή και ο αναιρεσείων - προσφεύγων ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11-1-2021 αίτησή του αναίρεσης, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 57/2021.

Αφού άκουσε

Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και τους πληρεξουσίους δικηγόρους του αναιρεσείοντος, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 459 παρ,4 Κ.ΓΤΔ., "κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση σχετικά με την εκτέλεση αίτησης δικαστικής συνδρομής επιλύεται από το συμβούλιο εφετών, το οποίο με τη διαδικασία TÓU άρθρου 449 αποφασίζει εντός διαστήματος οκτώ ημερών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση από τον εισαγγελέα και από αυτόν τον οποίο αφορά το αίτημα δικαστικής συνδρομής." Εν προκειμένω, η υπό κρίση από 11-1-2021 δήλωση του προσφεύγοντος Θεοδώρου Λιβάνη του Δημητρίου στον Γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του (Βασιλείου Τσιότσικα) που παρέστη κατά τη δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών στις 10-12-2020, για αναίρεση της υπ' αριθμ, 153/10-12-2020 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του κατά της με αριθμό 605/2020 Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και της με αριθμό 42749/2020 Διάταξης Έρευνας και Κατάσχεσης της Ειδικής Ανακρίτριας του Τμήματος Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, γι’ αυτό, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθούν περαιτέρω οι προβαλλόμενοι λόγοι για απόλυτη ακυρότητα της ανακριτικής παραγγελίας που καθιστά άκυρη και τη διενεργηθείσα στις 10-11-2020 έρευνα και κατάσχεση στην οικία του προσφεύγοντος ήδη αναιρεσείοντος, καθώς και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 484 παρ.1 εδ, α' και β' Κ.Π.Δ.).

Με τον ν.4489/2017 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/41/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ), η οποία διέπει το δίκαιο της μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων σε ανακριτικά ζητήματα. Η ΕΕΕ συνιστά θεσμική μορφή δικαστικής συνδρομής επί του πεδίου συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και χάριν της αποτελεσματικότερης συλλογής αυτών στην ποινική διαδικασία. Τα οριζόμενα εντάσσονται στο πλαίσιο σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στοιχείο αμοιβαιότητας), οι οποίες στηρίζονται από σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των αρχών του κράτους δικαίου, ώστε να δημιουργείται ένα κοινό και οικεία νομικό περιβάλλον. Κατά το άρθρο 2 παρ,1 και 3 του ως άνω νόμου «1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι δικαστική απόφαση ή απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους - μέλους της ΕΕ (κράτος έκδοσης) με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος - μέλος (κράτος εκτέλεσης) για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων». «3. Κατά την έκδοση, διαβίβαση και εκτέλεση της ΕΕΕ τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης όσων υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες. Τυχόν υποχρεώσεις που βαρύνουν τις ελληνικές δικαστικές αρχές σχετικά με την τήρηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγονται.» Η εντολή ενέργειας ανακριτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνεται με προκαθορισμένο ην Οδηγία τύπο - φόρμα σύνταξής της από το κράτος έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου. Λόγοι για τους οποίους ένα κράτος μέλος και δη το ελληνικό κράτος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της ΕΕΕ περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ α,β,δ,ε & στ του ν.4489/2017και αναφέρονται σε ασυλίες και προνόμια στο κράτος εκτέλεσης, κρατικά συμφέροντα του κράτους αυτού, παραβίαση της αρχής «ne bis in indem», θέματα διπλού αξιοποίνου και αρχής εδαφικότητας και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΣυνθΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο Έλληνας νομοθέτης προέβλεψε τους λόγους άρνησης της εκτέλεσης της ΕΕΕ ως υποχρεωτικούς, όπως συνάγεται από το γράμμα της ως άνω διάταξης, κατά το οποίο χρησιμοποιείται ο όρος '‘απορρίπτεται”, όταν συντρέχουν οι αναφερόμενοι λόγοι. Κατά την παρ.4 του ίδιου άρθρου στις άνω περιπτώσεις της παρ.1, «η αρχή εκτέλεσης συμβουλεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο την αρχή έκδοσης πριν αποφασίσει την μη αναγνώριση ή τη μη εκτέλεση ΕΕΕ, εν όλω ή εν μέρει και εφόσον απαιτείται, ζητεί από αυτή να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία,». Ο εισαγγελέας εφετών, ως κατ’ άρθρο 88 του Συντάγματος δικαστικός λειτουργός και ως αρμόδια δικαστική αρχή για την αναγνώριση και εκτέλεση της ΕΕΕ κρίνει δικαιοδοτικά και απορρίπτει την αναγνώριση ή την εκτέλεσή της στις περιπτώσεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου (βλ. και προαναφερθέν άρθρο 459 Κ.Π.Δ.). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 16 παρ.1 και 2 του ως άνω νόμου «Για ερευνητικά μέτρα για τα οποία εκδίδεται ΕΕΕ, μπορούν να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που αντίστοιχα τάσσονται» και «Η έκδοση της ΕΕ μπορεί να προσβληθεί για ουσιαστικούς Λόγους μόνον ενώπιον αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσής· υπό τον όρο τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.» Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 243 και 244 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι με την προκαταρκτική εξέταση επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 178 Κ.Π,Δ. αποδεικτικά μέσα και να διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και η έρευνα σε κατοικία (άρθρο 256 ΚΠ.Δ.). Όταν το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης καλείται προς παροχή εξηγήσεων έχει δικαίωμα ενημέρωσης των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στα άρθρα 89. 90, 91, 92 παρ.1, 95, 96, 99 παρ.1 εδ.α',2,4,100,101,102,103 και 104, καθώς και το δικαίωμα να διορίσει τεχνικό σύμβουλό σε περίπτωση διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 253 Κ.Π.Δ. «Αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα, έρευνα διενεργείται, με την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν.»  Ενώ κατά το άρθρο 256 παρ. 1 - 4 ιδίου Κώδικα «1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου (νυκτερινή έρευνα σε κατοικία) ενεργεί την έρευνα σε κατοικία, προσλαμβάνει και άλλον ανακριτικό υπάλληλο, με τον οποίο συμπράττει εκτός αν αυτός έχει προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 150, Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται να την ανοίξει, μπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου με τον οποίο συμπράττει. 2. Αν την έρευνα την ενεργεία ανακριτικός υπάλληλος μη έχων την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού. 3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίδεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, με προφορική αίτησή του. 4. Στις έρευνες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται με επιμέλεια κάθε περιττή δημοσιότητα και κάθε ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται μέριμνα για τη διαφύλαξη της υπόληψης και των ατομικών μυστικών που δεν έχουν σχέση με την πράξη της κατηγορίας, καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια με κάθε ευπρέπεια και κοσμιότητα. Όποιος διεξάγει την έρευνα πρέπει να προσκαλεί τον ένοικο των διαμερισμάτων που θα ερευνηθούν να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση απουσίας του, προσκαλείται να παρευρεθεί ένας γείτονας.»

Τέλος, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ.1 στοιχ.δ' και 174 παρ.1 εδ.α' Κ.Π.Δ., προκύπτει, ότι ακυρότητα που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόμη προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν, μεταξύ των άλλων, την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου ή του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση και την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από το νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Δικαιώματα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε. Ο όρος “υπεράσπιση” έχει μεγάλη έκταση και περικλείονται σ’ αυτόν όλες οι διατάξεις, που με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.605/2020 ΕΕΕ της Εισαγγελίας Νάπολης Ιταλίας [υπόθεση με αριθμό φακέλου ΡΡ 11226/17 από 6-10-2020], ζητήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, ως ερευνητικό μέτρο, η εκτέλεση επιτόπιας έρευνας στην κατοικία του υπόπτου …, ήδη αναιρεσείοντος, ως εκπροσώπου της εταιρείας … Ltd προς αναζήτηση α) οποιουδήποτε τύπου εξοπλισμού πληροφορικής (PC smartphone, αποκωδικοποιητή, smart card και επιπλέον κάθε εντοπισμένου ψηφιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την μετάδοση του σήματος IPTV, κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και β) μέσων πληρωμής (καρτών πληρωμών, τρεχούμενου λογαριασμού, πιστωτικών καρτών), καθώς επίσης οποιοσδήποτε άλλης μορφής κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, που είναι στη διάθεση του υπόπτου και η κατάσχεση αυτών, ως προσωρινού μέτρου για να εμποδιστεί η καταστροφή, μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή διάθεση αντικειμένου που μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο. Στην ενότητα (Δ) αναφέρεται ότι η εν λόγω ΕΕΕ σχετίζεται με προηγούμενες ΕΕΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται συγκεκριμένα. Στην ενότητα (Ζ) του Παραρτήματος της ίδιας ΕΕΕ περιγράφονται συνοπτικά τα επίδικα περιστατικά που αφορούν την συγκεκριμένη προς έρευνα υπόθεση. Με την με Αριθμ.Πρωτ. ΕΚΔ 42479 ΕΕΕ 605/20 από 30-10-2020 παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών διαβιβάστηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια του ειδικού Ανακριτικού τμήματος Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών του Πρωτοδικείου Αθηνών η εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4489/2017 της ένδικης Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας (ΕΕΕ) των Ιταλικών δικαστικών Αρχών - Εισαγγελίας Νάπολης. Η ως άνω Ανακρίτρια εξέδωσε άμεσα την με Αριθ.Πρωτ.1655/4-11-2020 διάταξή της προς τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 3ου Τμήματος Ασφαλείας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων της ΓΑΔΑ, προκειμένου να προβούν στη διενέργεια έρευνας και κατάσχεσης δια των αρμοδίων προανακριτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους με την παρουσία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, τηρουμένων των όρων των άρθρων 255, 256, 257, 258 σε συνδυασμό με 149 επ. του Κ.Π.Δ., αφού μεταβούν στην κατοικία του υπόπτου … επί της οδού …, στην Αθήνα ή όπου αλλού διαπιστωθεί ότι βρίσκεται η κατοικία του, ειδικότερα δε να προβούν : 1) σε νόμιμη έρευνα και σε σύνταξη καταλόγων με το περιεχόμενο του ευρεθέντος αποδεικτικού υλικού σχετικού με την έρευνα των αρχών της Ιταλίας και 2) σε κατάσχεση του τελευταίου, συντασσόμενων των σχετικών εκθέσεων έρευνας περί ανευρέσεως ή μη σχετικών εγγράφων και κατασχέσεων αυτών, 3) σε σωματική έρευνα στον … καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο άτομο κατοικεί στην ανωτέρω οικία και βρεθεί εκεί κατά το χρόνο της έρευνας. Ζητήθηκε, ειδικότερα, να πραγματοποιηθεί έρευνα και να κατασχεθούν τα κάτωθι αντικείμενα: Οποιουδήποτε τύπου εξοπλισμός πληροφορικής (PC, smartphone, αποκωδικοποιητής, smart card και επιπλέον κάθε εντοπισμένο ψηφιακό εξοπλισμό), που χρησιμοποιείται νια την μετάδοση IPTV, κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και μέσα πληρωμής (κάρτες πληρωμών, τρεχούμενοι λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.). Επισημάνθηκε, τέλος, στην εν λόγω ανακριτική διάταξη ότι η εν λόγω έρευνα θα λάβει χώρα στις 10-11-2020 και ώρα 08.00 π.μ., καθώς θα βρίσκεται σε ταυτόχρονη εξέλιξη με παράλληλες έρευνες στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα και τη Γερμανία. Για την εκτέλεση της ένδικης ΕΕΕ περιλήφθηκαν στην ως άνω ανακριτική διάταξη τα κατωτέρω περιστατικά που αφορούν την υπόθεση που ερευνούν οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές: «Η διαδικασία για την οποία ζητείται δικαστική συνεργασία αφορά μια εγκληματική κερδοσκοπική οργάνωση, με διεθνή χαρακτήρα, η οποία, ελλείψει άδειας, ασκεί την άσκηση παράνομης δραστηριότητας IPTV, μια νέα μορφή οπτικοακουστικής πειρατείας, που πραγματοποιείται μέσω της μη εξουσιοδοτημένης μετάδοσης περιεχομένου συνδρομητικής τηλεόρασης (που διαχειρίζεται η Mediaset, Sky, Netflix, Dazn, Infinity κ.λπ.), καθώς επίσης κινηματογραφικά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως και εκείνων που τα περιεχόμενα είναι του τύπου on demand (κατ' απαίτηση) δια μέσου της πλατφόρμας C-D "IPTV" (Internet Protocol Television), που είναι εξέλιξη της cardsharing (κοινής χρήσης καρτών), με την εισαγωγή τους σε ένα σύστημα τηλεματικών δικτύων, με την χρήση εξοπλισμού πληροφορικής. Η ερευνητική δραστηριότητα κατέστησε δυνατή την περισυλλογή αποδεικτικού υλικού, που πιστοποιεί την ύπαρξη μιας οργάνωσης (με την επωνυμία, team DVS), εξαιρετικά δομημένης, που χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένους κανόνες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή, την αναμετάδοση και την επακόλουθη μεταπώληση μιας υπηρεσίας pay per view παράλληλα με εκείνη τη νόμιμη, που προσφέρεται από τους κύριους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως η Sky Italia Srl. η Mediaset Premium SpA και το Netflix, το οποίο πρόσφατα είδε τα περιεχόμενά του να αναμεταδίδονται από παράνομα προγράμματα. Η δομή φαίνεται να λειτουργεί όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην Ελβετία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία από το 2015. Η συνεχής και εκτεταμένη δράση του OSInt, που ενεργοποιήθηκε από τη Δικαστική Αστυνομία επέτρεψε τον εντοπισμό χιλιάδων διακομιστούν (server) που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα και μοναδικά IP, που χρησιμοποιούνται για την αναμετάδοση πειρατικών σημάτων IPTV και τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν εκατοντάδες λογαριασμοί PayPal, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή πληρωμών που σχετίζονται με τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών. Μετά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση, για τη διάδοση του παράνομου σήματος IPTV, θα συνέχιζε να δραστηριοποιείται, όχι μόνον μέσω σελίδων συνομιλίας Skype και Facebook, αλλά και μέσω επίσης των καναλιών Telegram, που χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο διαφήμισης για την περισυλλογή νέων πελατών, εκτός από εκείνη που αφορά την ταχεία επίλυση προβλημάτων στη μετάδοση σήματος. Τα έσοδα της παράνομης δραστηριότητας θα περισυλλέγονται μέσω της χρήσης των λεγάμενων πλατφορμών, πύλες πληρωμής, cd gateway, για την είσπραξη μέσω καρτών πληρωμής ή μέσω προπληρωμένων καρτών ή λογαριασμών paypal, η δε τηλεματική διάδοση του σήματος πραγματοποιείται μέσω web resources που είναι τοποθετημένοι σε αντίστοιχες πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Στις 18.09.2019 κατασχέθηκαν οι διακομιστές (server), που καταλογίστηκαν στην πλατφόρμα λογισμικού που προσέφερε η … Ltd. οι οποίοι αποδίδονται στους νόμιμους εκπροσώπους … και …, που κατοικούν στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η υποδομή έχει αποκατασταθεί ξανά με το όνομα Xtream UI, που σαφέστατα οδηγεί στα ίδια πρόσωπα. Από υλικοτεχνική άποψη, προέκυψε ότι το σύστημα IPTV διανέμεται από τη σύζευξη σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη (στην Ιταλία, την Ελβετία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και αλλού), σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, όπου υφίστανται ολοκληρωμένα κέντρα αναμετάδοσης των ροών, που εντέχνως αποκωδικοποιούνται και στην συνέχεια κωδικοποιούνται εκ νέου και στη συνέχεια αποστέλλονται στους διακομιστές (server) για την αναμετάδοσή τους στους τελικούς αποδέκτες. Εξάλλου, από την τεκμηριωμένη ανάλυση των δεδομένων και των συσκευών, που είχαν κατασχεθεί στις 18.09.2019, δόθηκε η δυνατότητα ποσοστοποίησης του κέρδους, προϊόν συνεργασίας, που ανέρχεται στο ποσό των 10.619.122,22 ευρώ. Ως αποτέλεσμα αυτών των ερευνών ο Δικαστικός Ανακριτής των προκαταρκτικών ερευνών στην Ιταλία (GIP) διέταξε προληπτικά μέτρα, μέσω δήμευσης ενός ποσού ισοδύναμου με αυτό που αναφέρθηκε ανωτέρω, καθώς και την προληπτική προφυλάκιση στο πρόσωπό του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που έχει διεθνή χαρακτήρα».

Για την ως άνω ανακριτική πράξη που ζητήθηκε και διενεργήθηκε στις 10-11-2020, συντάχθηκε έκθεση με την ίδια ημερομηνία και τίτλο έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης”. Από την έκθεση αυτή που προσκομίζεται στη δικογραφία, προκύπτει, ότι η ανακριτική πράξη της έρευνας σε κατοικία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ένδικης δικαστικής συνδρομής και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας και δη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 256 Κ.Π.Δ. Ειδικότερα, η έρευνα στην κατοικία του αναιρεσείοντος διενεργήθηκε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής και δη της αναφερόμενης στην έκθεση αντεισαγγελέα, κατά την οποία (έρευνα) ο Υ/Α' Ανατολίτης Θεόδωρος της Δ.Δ.Η.Ε. δεν βρήκε εντός της οικίας τον αναιρεσείοντα, αλλά τον … του …, αδελφό του, ο οποίος διαμένει προσωρινά στην οικία του τελευταίου. Αφού του αναγγέλθηκε ο σκοπός της μετάβασής τους, χωρίς αυτός να φέρει αντίρρηση, τα προανακριτικά όργανα προβήκαν στη διενέργεια της έρευνας, συνεπεία της οποίας ευρέθηκαν και κατασχέθηκαν όσα πράγματα αναφέρονται και καταγράφονται αναλυτικά στην έκθεση. Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης αποδίδονται πλημμέλειες στην παραπάνω διαδικασία για την εκτέλεση της ένδικης ΕΕΕ που έχουν, κατά τους αναιρετικούς ισχυρισμούς, τις συνέπειες της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας αυτής, παρά το ότι τα περιστατικά αυτά που συγκροτούν τον άνω λόγο ο αναιρεσείων δεν πρόβαλε ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την προσφυγή του και τούτο κατ’ άρθρο 484 παρ.2 Κ.Π.Δ., καθόσον ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως τους προβαλλόμενους της παρ.1 ίδιου άρθρου λόγους αν η αίτηση για αναίρεση είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη. Ειδικότερα, ο αναιρεσείων με τον λόγο αυτόν προβάλλει ότι η ανακριτική παραγγελία είναι άκυρη, διότι δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή οι διατάξεις που καθορίζουν τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, αλλά και εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104 Κ.Π.Δ. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκε η διάταξη του άρθρου 256 παρ.4 Κ.Π.Δ., αφού ουδέποτε προσκλήθηκε να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και κατάσχεσης και να ασκήσει τα δικαιώματά του και ότι η απόλυτη ακυρότητα της ανακριτικής παραγγελίας καθιστά άκυρη και τη διενεργηθείσα στις 10-11-2020 έρευνα και κατάσχεση στην οικία του. Οι παραπάνω αιτιάσεις του αναιρεσείοντα δεν είναι βάσιμες και κρίνονται απορριπτέες.

Συγκεκριμένα, η αιτίαση του αναιρεσείοντα ότι ουδέποτε προσκλήθηκε για να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και κατάσχεσης και να ασκήσει τα δικαιώματά του που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104 Κ.Π.Δ., σύμφωνα με τη διάταξη του- άρθρου 256 παρ.4 Κ.Π.Δ., δεν είναι βάσιμη, διότι, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης, το ανακριτικό όργανο κάλεσε τον ένοικο της κατοικίας του, δηλαδή τον αδελφό του αναιρεσείοντα που απουσίαζε, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και στη συνέχεια ουδεμία αντίρρηση έφερε για τη διεξαγωγή της έρευνας, η οποία συντελέστηκε με την παρουσία του. Επομένως, κατόπιν της πρόσκλησης του ενοίκου έλαβε χώρα η παραγγελθείσα ενέργεια και τηρήθηκαν οι όροι και διατυπώσεις νομιμότητας της διεξαγωγής της έρευνας σε κατοικία, όπως ορίζεται στο άρθρο 256 Π.Κ. Συνεπώς, και αν δεν αναγράφηκαν στην ανακριτική παραγγελία οι παραπάνω διατάξεις του Π.Κ. που αναφέρονται στα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου ή τού υπόπτου, δεδομένου ότι η θέση του υπόπτου εξασφαλίζεται εξίσου με αυτή του κατηγορουμένου, αυτά τηρήθηκαν στο ακέραιο και, επιπλέον, τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη διενέργεια της έρευνας, ούτε εθίγη ο αναιρεσείων σε οποιοδήποτε θέμα, αντίθετα αυτός, στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια της έρευνας στην κατοικία του, προέβη με δήλωσή του στις 3-12-2020 σε διορισμό τεχνικού συμβούλου, παρότι δεν επρόκειτο για ενέργεια διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης. Έτσι, δεν προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα με την ένδικη στις 10-11-2020 ανακριτική πράξη της έρευνας στην κατοικία του αναιρεσείοντα, αφού δεν καταστρατηγήθηκαν υπερασπιστικά του δικαιώματα, κατά την έννοια του άρθρου 171 παρ.1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ.

Με τους δεύτερο και τρίτο λόγους αναίρεσης ο αναιρεσείων αιτιάται εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης εκ μέρους του Συμβουλίου Εφετών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα. Ειδικότερα, εκθέτει ότι, προκειμένου να αναγνωρισθεί και να εκτελεσθεί από την αρχή εκτέλεσης η ΕΕΕ, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή τα στοιχεία της ταυτότητας του κατηγορουμένου ή υπόπτου και να προκύπτει με σαφήνεια και βεβαιότητα το πρόσωπο αυτού, διαφορετικά, εάν υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με την ταυτότητα του κατηγορουμένου ή υπόπτου η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης, οπότε μπορεί να προκύψει στην πορεία εκτέλεσης της ΕΕΕ η διενέργεια ερευνητικών μέτρων που δεν έχουν προβλεφθεί ή προσδιορισθεί αρχικά κατά την έκδοση της ΕΕΕ. Ότι αυτός δεν εκπροσωπεί την εταιρεία ‘’XTREME UI”, δεν έχει σχέση με αυτή και ανακύπτει ζήτημα προδήλου σφάλματος ως προς τα στοιχεία και την πραγματική ταυτότητα του υπόπτου. Επιπλέον, εκθέτει ότι η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων για την υπόθεση που ερευνάται περί του εάν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την εμπλοκή του ιδίου και του συνεργάτη του από την αρχή έκδοσης της ΕΕΕ, προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 ν.4489/2017, την οποία, απορρίπτοντας το σχετικό ισχυρισμό του το Συμβούλιο Εφετών, εσφαλμένως δεν εφάρμοσε. Το τελευταίο, στο σκεπτικό του περιέλαβε τα εξής: «Η αιτίαση του προσφεύγοντος άπτεται των ουσιαστικών λόγων έκδοσης της ΕΕΕ, προβαλλομένων αποκλειστικά στο κράτος έκδοσης, ώστε μη νόμιμα εγείρεται με την υπό κρίση προσφυγή. Απορριπτέο επίσης τυγχάνει και το υποβληθέν, με το από 10.12.2020 υπόμνημα, που κατέθεσε ενώπιον του Συμβούλιού αυτού ο προσφεύγων, αίτημα για την παροχή διευκρινήσεων από τη χώρα έκδοσης της ΕΕΕ, περί του εάν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την εμπλοκή του στην ερευνώμενη υπόθεση, ποιες ακριβώς είναι αυτές, και ποιο είναι τελικά το ποσό, με το οποίο συνδέουν τον ίδιο και τον συνεργάτη του …, το οποίο δεν δύναται να ικανοποιηθεί στο στάδιο της εκτέλεσής της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, η οποία, όπως προεκτέθηκε, συνιστά per se, ένα εργαλείο απλουστευμένης και ταχείας ανταπόκρισης σε αίτημα δικαστικής συνδρομής, περί συγκέντρωσης και διαβίβασης αποδεικτικών στοιχείων επί τη βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που θεμελιώνεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ. Πρόκειται, δηλαδή, για νομικό μέσο απαλλαγμένο από διατυπώσεις και διαδικαστικές δυνατότητες, όπως η διαβίβαση περαιτέρω στοιχείων της δικογραφίας.» Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση της ΕΕΕ, ήτοι ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, αρνείται υποχρεωτικά την αναγνώριση και την εκτέλεσή της μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θίγονται προνόμια και συμφέροντα του κράτους εκτέλεσης, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, στην αρχή της παρούσας, δηλαδή για λόγους που δεν σχετίζονται με την έρευνα της υπόθεσης, ούτε με τους χειρισμούς άσκησής της, για την αποδεικτική διαλεύκανση της οποίας ζητούνται από το κράτος έκδοσης ανακριτικά μέτρα με τη μορφή δικαστικής συνδρομής με τη στενή έννοια του όρου, το οποίο (κράτος έκδοσης) είναι μόνο αρμόδιο να κρίνει και να αξιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που λαμβάνει. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν πρόκειται για αμφιβολίες σε σχέση με την ταυτότητα τού προσφεύγοντος αναιρεσείοντος ως υπόπτου, ο οποίος προσδιορίζεται με σαφήνεια ως προς όλα τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς του στο έντυπο του εγγράφου της ένδικης ΕΕΕ, άλλωστε ήταν γνωστός και από άλλες ΕΕΕ που διενεργήθηκαν για την ερευνόμενη υπόθεση. Το ότι οι υπόνοιες οδηγήθηκαν στο πρόσωπό του ως εκπρόσωπο υποδομής με την ονομασία «ΧTREME UI» αποτελεί ζήτημα, το οποίο ανάγεται στον έλεγχο των αρχών του κράτους έκδοσης της ΕΕΕ και δεν μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των αρχών του κράτους εκτέλεσης. Εξάλλου, η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών ο ισχυρισμός του για μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 παρ.4 ν.4489/2017 δεν στηρίζεται στον νόμο, εφόσον η διάταξη αυτή αφορά στάδιο της διαδικασίας, για το οποίο δεν πρόκειται στην ένδικη περίπτωση, κατά το οποίο, όπως προεκτέθηκε, ζητούνται πληροφορίες από το κράτος έκδοσης της ΕΕΕ και δη από την αρχή εκτέλεσης της ΕΕΕ (εισαγγελέα εφετών) πριν αυτή αποφασίσει τη μη αναγνώριση ή τη μη εκτέλεση της ΕΕΕ, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, κατά τους οποίους θίγονται τα προνόμια και τα συμφέρονται του κράτους εκτέλεσης. Συνεπώς, οι ως άνω αιτιάσεις του αναιρεσείοντος που περιλαμβάνονται στους άνω λόγους της αναίρεσης, είναι αβάσιμες και απορριπτέες, όπως και οι λόγοι αυτοί, το δε Συμβούλιο Εφετών που με το προσβαλλόμενο βούλευμά του απέρριψε τους λόγους αυτούς, δεν έσφαλε και ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και δη τόσον τις διατάξεις του ν.4489/2017, όσο και αυτές του Κ.Π.Δ.

Με τον τέταρτο λόγο της αίτησής του ο αναιρεσείων επικαλείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο παραβίασε το δικαίωμά του να λάβει γνώση λεπτομερώς των εγγράφων της προδικασίας ώστε να μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης της ένδικης ΕΕΕ. Επιπλέον, αναφέρεται σε παραβίαση των διατάξεων της ΕΣΔΑ, καθώς δεν του παρέχεται το δικαίωμα να λάβει γνώση του τόπου τέλεσης των καταμηνυομένων αδικημάτων ώστε να ασκήσει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και ένδικα μέσα κατά το άρθρο 16 ν.4489/2017, αφού, όπως υποστηρίζει, σε περίπτωση που το έγκλημα τελέστηκε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, η δε πράξη για την οποία εκδόθηκε η ΕΕΕ δεν συνιστά έγκλημα στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 13 παρ.1 ε' του ν.4489/2017, η αναγνώριση και η εκτέλεση της ΕΕΕ απορρίπτεται. Ο λόγος αυτός παρά την αοριστία του, καθόσον ο αναιρεσείων δεν αναφέρει καθόλου περιστατικά που τον αφορούν σχετικά με τον τόπο τέλεσης των καταμηνυομένων πράξεων, κρίνεται αβάσιμος και απορριπτέος. Διότι κατά την περιγραφή των πράξεων που διαλαμβάνεται στην ΕΕΕ και την ανακριτική παραγγελία, η ερευνώμενη υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση με διεθνή χαρακτήρα που δραστηριοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του, εμφανιζόμενη σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Σημειωτέο, στην περίπτωση ε' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4489/2017, ως λόγος μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης της ΕΕΕ από το κράτος εκτέλεσης, διατυπώνεται η «επιφύλαξη εδαφικότητάς», ήτοι, όταν η ΕΕΕ έχει εκδοθεί για πράξη που εμφανίζει περισσότερα συνδετικά στοιχεία με το κράτος εκτέλεσης απ’ ότι με το κράτος έκδοσης, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Συνεπώς, μη υπάρχοντος άλλου λόγου απορριπτομένων όλων των ανωτέρω αναιρετικών λόγων της υπό κρίση αναίρεσης, κρίνεται αυτή--απορριπτέα ως αβάσιμη στο σύνολό της.

Τα δικαστικά έξοδα, πρέπει, να επιβληθούν εις βάρος του αναιρεσείοντος ((άρθ. 578 παρ. 1 ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 11-1-2021 αίτηση του …. του … για αναίρεση της υπ’ αριθμ.158/2020 Απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10-12-2020.

Καταδικάζει τον ανωτέρω αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.-

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ και ήδη Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 7 Ιουλίου 2021.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ και ήδη Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα