Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Πορνογραφία ανηλίκων
Δευτέρα, 29 Μαϊ 2023

Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Πορνογραφία ανηλίκων

Πρόταση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Κατά τη διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 1, 2, 3 και 4 του Π.Κ., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 3064/2002 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του Νόμου 3625/2007, με τον οποίον κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και οι περιπτώσεις α και β της παρ. 4 συμπληρώθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 11 και 12, αντίστοιχα, του Α' Κεφαλαίου του Νόμου 3727/2008 και ίσχυε κατά το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η ένδικη πράξη "1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με την χρήση διαδικτύου, (ήδη κατ'άρθρο 348 Α του νέου ΠΚ μέσω πληροφοριακών συστημάτων) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς (ήδη γενετήσιας) πράξεως που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4.

Οι πράξεις της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος. Αν η πράξη της περιπτώσεως β είχε ως αποτέλεσμα την βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε αποτέλεσμα τον θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου και ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο.

Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά.

Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια (ήδη δε, μετά την απάλειψη της κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης από τη διάταξη του άρθρου 13 του νέου ΠΚ, μόνο κατ' επάγγελμα) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος.

Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd- Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ιδίου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd¬Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (643/2020 ΑΠ (ΠΟΙΝ) Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΠΕΙΡΝΟΜ 2020/360, ΑΡΜ 2020/1906).

Τέλος, όπως προκύπτει από το άρθρο 98 του Π.Κ., κατ’ εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο, το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες αυτοτελείς ομοειδείς μερικότερες πράξεις, διακρινόμενες χρονικά μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της προς εκτέλεση αποφάσεως (ενότητα δόλου). (ΑΠ 82/2020 Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την κυρία ανάκριση που διενεργήθηκε και την προκαταρκτική εξέταση που προηγήθηκε και το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από αυτήν, δηλαδή τις ένορκες καταθέσεις και όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και την απολογία του κατηγορουμένου, αξιολογούμενα κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177§1 ΚΠΔ) προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο κατηγορούμενος … κατά το χρονικό διάστημα από τις 18-11-2018 έως στις 15-4-2019, ενεργώντας εξακολουθητικά, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, με πρόθεση προμηθευόταν, κατείχε και διένειμε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλ. υλικό με αναπαραστάσεις, με πραγματικές ή εικονικές αποτυπώσεις σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο), η παραγωγή των οποίων συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα: Καθ’ όλο το παραπάνω πεντάμηνο σχεδόν χρονικό διάστημα, και δη τουλάχιστον 5 φορές, προμηθευόταν από το διαδίκτυο από διαφόρους παραγωγούς πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο συμμετείχε χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό …….., μέσω οκτώ (8) διαφορετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων IP, μεταξύ των οποίων οι IP …….. και …, καθώς και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Shareaza, κατείχε τούτο αποθηκευμένο στο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του, μάρκας HP, χρώματος ασημί, μοντέλου 3168NGW, με σειριακό αριθμό …, και στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, το διένειμε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Μέρος των αρχείων τούτων, που προμηθευόταν, κατείχε και διένειμε, αποτελούν: (α) Διακόσια είκοσι (220) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, που κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό, μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος Peer to Peer (P2P) Gnutella,στο οποίο είχες πρόσβαση με το αναγνωριστικό …, και (β) δώδεκα (12) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, τα οποία είχε αποθηκεύσει στο Η/Υ του υπό το φάκελο «Ο.Νέος φάκελος (2)». Από τα περιστατικά αυτά προκύπτει ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για τη θεμελίωση του κακουργήματος της πορνογραφίας ανηλίκων, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις τόσο της χρησιμοποιήσεως των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και του γεγονότος ότι η παραγωγή του έγινε με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρο 348Α παρ.2,3 και 4 περ.β του ΝΠΚ.

Ενόψει όλων των ανωτέρω με δεδομένο ότι οι ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου ….., για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων με τις επιβαρυντικές περιστάσεις τόσο της χρησιμοποιήσεως των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και του γεγονότος ότι η παραγωγή του έγινε με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26§1α, 27§1, 79, 98, 348Α§§§1, 2, 3, 4β του Ποινικού Κώδικα), πράξεις που φέρονται να τελέσθηκαν στην Πεύκη Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 18/11/2018 ως και τις 15/4/2019 είναι σοβαρές, το Συμβούλιό σας πρέπει να αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 310§1ε και 313 ΚΠΔ, για την παραπομπή του για να δικασθεί ως υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων, ενώπιον του ακροατηρίου του αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπο για την εκδίκασή του Δικαστηρίου, ήτοι ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1δ, 109§1α, 119, 122§1, 128, 129, 404, 405 και 406 Κ.Π.Δ..

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 315§1 ΚΠΔ, αν ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή τελεί υπό περιοριστικούς όρους, το συμβούλιο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απόλυση του ή τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος των περιοριστικών όρων ενώ σύμφωνα με την §2 του ίδιου άρθρου αν είχε εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης και αυτός διέφυγε, το συμβούλιο διατάσσει ταυτόχρονα την κατάργηση ή τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος, καθώς και την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου στην

περίπτωση που θα συλληφθεί σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 1. Σε βάρος του κατηγορουμένου … επιβλήθηκαν δια των υπ’ αριθμόν ../2019 και …/2020 Διατάξεων της Ανακρίτριας του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα και της εμφάνισής του άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του αντίστοιχα. Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει το Συμβούλιο Σας να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 και 315 παρ. 1 του ΚΠΔ, για την διατήρηση των ως άνω περιοριστικών όρων καθόσον προέκυψαν κατά τα ανωτέρω επαρκείς - σοβαρές - ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για την ως άνω διωκόμενη σε βαθμό κακουργήματος πράξη, για την οποία παραπέμπεται για να δικασθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και κρίνεται απολύτως αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα παραστεί οποτεδήποτε στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί σε βάρος του.

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα