Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών
Δευτέρα, 29 Μαϊ 2023

Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

ηλεκκτρονικό έγκλημα - πορνογραφία ανηλίκων - περαιτέρω κύρια ανάκριση

Αριθμός

2344/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕIΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Γεωργία Σταμάτη, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Χριστίνα Κοκορέλια και Στυλιανή Αργυρή, Πλημμελειοδίκες.

Συνήλθε στο γραφείο της Προέδρου στις 10 Ιουνίου 2022, παρουσία της Γραμματέως, Μαρίας Κουμπανάκη, προκειμένου να αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση.

Κατά του  ... ασκήθηκε ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση.

 

Μετά το πέρας αυτής, ο Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, στις 10 Μαΐου 2022, εισήγαγε τη σχηματισθείσα δικογραφία στο Συμβούλιο τούτο με την υπ’ αριθμό 1581/2022 έγγραφη πρότασή του, η οποία έχει ως εξής:

Εισάγουμε ενώπιον του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30§§1 και 4, 138§2 εδ. β’ και 308§1εδ.α', β' του Κ.Π.Δ., μετά την περάτωση της

σχηματίσθήκε κατά του …. κατηγορουμένου για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26§1α, 27§1, 79, 98, 348Α§1, 2, 3, 4β του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα), πράξεις που φέρονται να τελέσθηκαν στην Πεύκη Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 18/11/2018 ως και τις 15/4/2019 και εκθέτουμε τα εξής:

Η ποινική δίωξη κατά του ως άνω κατηγορουμένου, για τις ως άνω πράξεις, κινήθηκε με την υπ’ αριθμόν Φ19/1654 παραγγελία μας για τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης προς την Ανακρίτρια του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3023/19/201/3-α/16-4-2019 αναφορά του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διευρεύνησης. Από την Ανακρίτρια απαγγέλθηκε κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου, η ανάκριση δε, περατώθηκε νομίμως σύμφωνα με τα άρθρα 270§1, 271 και 308§4 ΚΠΔ, με τη γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης (βλ. την σχετική από 13/7/2020 έκθεση γνωστοποίησης πέρατος ανάκρισης). Μετά την απολογία του, επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο δια της υπ1 αριθμόν 16/2019 Διάταξης Επιβολής Περιοριστικών Όρων της ως άνω Ανακρίτριας οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισής του κάθε 1η, 10η και 20η ημέρα εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα. Εν συνεχεία και κατόπιν της από 16/3/2020 αιτήσεως του ως άνω κατηγορουμένου προς την Ανακρίτρια αντικαταστάθηκε ο ως άνω πρώτος περιοριστικός όρος δια της υπ’ αριθμόν 271/2020 Διάταξής της με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 348Α τταρ. 1, 2, 3 και 4 του Π.Κ., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 3064/2002 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το όρθρο 2 παρ. 10 του Νόμου 3625/2007, με τον οποίον κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και οι περιπτώσεις α και β της παρ. 4 συμπληρώθηκαν από το όρθρο 3 παρ. 11 και 12, αντίστοιχα, του Α' Κεφαλαίου του Νόμου 3727/2008 και ίσχυε κατά το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η ένδικη πράξη ”1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με την χρήση διαδικτύου, (ήδη κατ'άρθρο 348 Α του νέου ΠΚ μέσω πληροφοριακών συστημάτων) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς (ήδη γενετήσιας) πράξεως που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4. Οι πράξεις της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος. Αν η πράξη της περιπτώσεως β είχε ως αποτέλεσμα την βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε αποτέλεσμα τον θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και··2πουπ3νωτέρω“άρθ'ρσιτκαι τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου και ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυό.  Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά . Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέσθηκαν κατ1 επάγγελμα ή κατά συνήθεια (ήδη δε, μετά την απάλειψη της κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης από τη διάταξη του άρθρου 13 τού νέου ΠΚ μόνο "κατ' επάγγελμα ) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος. Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd- Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ιδίου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd- Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση” του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη

σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (643/2020 ΑΠ (ΠΟΙΝ) Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΠΕΙΡΝΟΜ 2020/360, ΑΡΜ 2020/1906). Τέλος, όπως προκύπτει από το άρθρο 98 του Π.Κ., κατ’ εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο, το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από ,·, περισσότερες αυτοτελείς ομοειδείς μερικότερες πράξεις, διακρινόμενες χρονικά μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της προς εκτέλεση αποφάσεως (ενότητα δόλου). (ΑΠ 82/2020 Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την κυρια ανάκριση που διενεργήθηκε και από την προκαταρκτική εξέταση που προηγήθηκε και το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από αυτήν, δηλαδή τις ένορκες καταθέσεις και όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και την απολογία του κατηγορουμένου, αξιολογούμενα κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177§1 ΚΠΔ) προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο κατηγορούμενος ……….. κατά το χρονικό διάστημα από τις 18-11-2018 έως στις 15-4-2019, ενεργώντας εξακολουθητικά, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, με πρόθεση προμηθευόταν, κατείχε και διένειμε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλ. υλικό με αναπαραστάσεις, με πραγματικές ή εικονικές αποτυπώσεις σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής— ή εικονικής-ασελγούς—πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο), η παραγωγή των οποίων συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα: Καθόλο το παραπάνω πεντάμηνο σχεδόν χρονικό διάστημα, και δη τουλάχιστον 5 φορές, προμηθευόταν από το διαδίκτυο από διαφόρους παραγωγούς πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο συμμετείχε χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό GUIDE4FB9CEC3A0D374E98DC0573854CD043, μέσω οκτώ (8) διαφορετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων IP, μεταξύ των οποίων οι IP 77.49.21.80 και 130.43.21.229,καθώς και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Shareaza, κατείχε τούτο αποθηκευμένο στο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του, μάρκας HP, χρώματος ασημί, μοντέλου 3168NGW, με σειριακό αριθμό CND8056GJ9, και στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, το διένειμε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Μέρος των αρχείων τούτων, που προμηθευόταν, κατείχε και διένειμε, αποτελούν: (α) Διακόσια είκοσι (220) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά

ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, που κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό, μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος Peer to Peer (P2P) Gnutella,στο οποίο είχες πρόσβαση με το αναγνωριστικό GUIDE4FB9CEC3A0D374E98DC0573854CD043, και (β) δώδεκα (12) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, τα οποία είχε αποθηκεύσει στο Η/Υ του υπό το φάκελο «…»,Από τα περιστατικά-αυτά προκύπτει ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για τη θεμελίωση του κακουργήματος της πορνογραφίας ανηλίκων, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις τόσο της χρησιμοποιήσεως των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και του γεγονότος ότι η παραγωγή του έγινε με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρο 348Α παρ.2,3 και 4 περ.β του ΝΠΚ.

Ενόψει όλων των ανωτέρω με δεδομένο ότι οι ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου …, για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων με τις επιβαρυντικές^ περιστάσεις τόσο της χρησιμοποιήσεως των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και του γεγονότος ότι η παραγωγή του έγινε με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26§1α, 27§1, 79, 98, 348Α§§§1, 2, 3, 4β του Ποινικού Κώδικα), πράξεις που φέρονται να τελέσθηκαν στην Πεύκη Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 18/11/2018 ως και τις 15/4/2019 είναι σοβαρές, το Συμβούλιό σας πρέπει να αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 310§1ε και 313 ΚΠΔ, για την παραπομπή του για να δικασθεί ως υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων, ενώπιον του ακροατηρίου του αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπο για την εκδίκασή του Δικαστηρίου, ήτοι ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 δ, 109§1α, 119, 122§1, 128, 129, 404, 405 και 406 Κ.Π.Δ..

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 315§1 ΚΠΔ, αν ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή τελεί υπό περιοριστικούς όρους, το συμβούλιο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απόλυση του ή τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος των περιοριστικών όρων ενώ σύμφωνα με την §2 του ίδιου άρθρου αν είχε εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης και αυτός διέφυγε, το συμβούλιο διατάσσει ταυτόχρονα την κατάργηση ή τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος, καθώς και την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου στην

περίπτωση που θα συλληφθεί σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 1. Σε βάρος του κατηγορουμένου …., επιβλήθηκαν δια των υπ’ αριθμόν …./2019 και …/2020 Διατάξεων της Ανακρίτριας του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα και της εμφάνισής του άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του αντίστοιχα. Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει το Συμβούλιο Σας αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 και 315 παρ. 1 του ΚΠΔ, για την διατήρηση των ως άνω περιοριστικών όρων καθόσον προέκυψαν κατά τα ανωτέρω επαρκείς - σοβαρές - ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για την ως άνω διωκόμενη σε βαθμό κακουργήματος πράξη, για την οποία παραπέμπεται για να δικασθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και κρίνεται απολύτως αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα παραστεί οποτεδήποτε στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί σε βάρος του.


ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, … για να δικασθεί ως υπαίτιος για το ότι στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, τέλεσε με πρόθεση αδίκημα, το οποίο προβλέπεται από το νόμο και τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας και με χρηματική ποινή. Ειδικότερα: Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, εκ προθέσεως, ενεργώντας εξακολουθητικά και με ενότητα δόλου, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, προμηθεύτηκε, κατείχε και διένειμε υλικό παιδικής πορνογραφίας (και δη αναπαραστάσεις, πραγματικές ή εικονικές αποτυπώσεις σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο), που η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος. Πιο συγκεκριμένα: Στην … κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.11.2018 μέχρι και τις 15.04.2019, ενεργώντας εξακολουθητικά και με ενότητα δόλου, προμηθεύτηκε, μέσω διαδικτύου, και. ακολούθως, κατείχε και διένειμε πλήθος (φωτογραφίας και βίντεο) υλικού παιδικής πορνογραφίας, ήτοι αρχείων που απεικονίζουν και παρουσιάζουν παιδιά, κάτω των δεκαπέντε .(15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις. Τα εν λόγω αρχεία εστάλησαν προς αυτόν από άλλους χρήστες του διαδικτύου, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο συμμετείχε χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό

…, μέσω οκτώ (8) διαφορετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων ΙΡ, μεταξύ των οποίων οι IP …….. και ………., καθώς και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Shareaza, το οποίο κατά τη σύλληψή του (15.04.2019) βρέθηκε εγκατεστημένο σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιοκτησίας του, μάρκας HP, χρώματος ασημί, μοντέλου 3168NGW, με σειριακό αριθμό …, ο οποίος κατασχέθηκε εντός της οικίας του δυνάμει της από 15.04.2019 εκθέσεως κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μέσω δε των ίδιων, ως άνω, προγραμμάτων-ανταλλαγής-αρχείων-διένειμε πλήθος τέτοιων αρχείων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα. Περαιτέρω, μέρος του υλικού παιδικής πορνογραφίας που προμηθεύτηκε, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αποτελούν: (α) Διακόσια είκοσι (220) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, που, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα που διενήργησε το Τμήμα 4° Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, βίντεο, κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό, μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο είχε πρόσβαση με το αναγνωριστικό …., εντός του χρονικού διαστήματος από τις 18.11.2018 μέχρι και τις 18.02.2019 και (β) δώδεκα (12) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, τα οποία κατείχε στις 15.04.2019 εντός του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο φάκελο «…».

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ η ισχύς των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα και της εμφάνισής του άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του, που επιβλήθηκαν αντίστοιχα σε βάρος του κατηγορουμένου, δια των υπ΄ αριθμόν …/2019 και …/2020 Διατάξεων της Ανακρίτριας του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι την οριστική εκδίκαση της κατ’ αυτού εκκρεμούς κατηγορίας.

Αθήνα ../2022

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω από 10-5-2022 πρόταση του Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατόπιν της από 16.4.2019 υποβλητικής αναφοράς του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της διενεργηθείσας αστυνομικής προανάκρισης ασκήθηκε σε βάρος του … ποινική δίωξη για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 98, 348Α παρ. 1, 2, 3, 4β του ΠΚ), που φέρεται ότι τελέστηκε στην Πεύκη Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2018 έως 15.4.2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ …./1654 από 16-4-2019 εισαγγελική παραγγελία και παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση, η οποία διενεργήθηκε από την Ανακρίτρια του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών και περατώθηκε νόμιμα, κατά τα άρθρα 270 παρ. 1 εδ. α\ 100 παρ. 2 εδ. β' και 308 παρ. 4 του ΚΠΔ, με την απολογία του κατηγορουμένου και τη γνωστοποίηση του πέρατος σε αυτόν (βλ. την από 13.7.2020 έκθεση γνωστοποίησης πέρατος ανάκρισης). Σημειώνεται ότι δυνάμει της με αριθμό …/2020 Διάταξης της ως άνω Ανακρίτριας επιβλήθηκε σε βάρος του κατηγορουμένου ο περιοριστικός όρος της άπαξ εμφάνισής του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του. Νομίμως, επομένως, εισάγεται η υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου τούτου με την παραπάνω εισαγγελική πρόταση (άρθρα 30 παρ. 2,4, 138, και 308 παρ. 1 του ΚΠΔ), για την κατάρτιση της οποίας ενημερώθηκε ο κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 308 παρ. 2 του ΚΠΔ (βλ. σχετική βεβαίωση της Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).

Από την αστυνομική προανάκριση και την κύρια ανάκριση που διενεργήθηκαν, τις καταθέσεις των μαρτύρων που λήφθηκαν νομότυπα, όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία και την απολογία του κατηγορουμένου, όπως αξιολογούνται με βάση την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177 ΚΠΔ), προέκυψαν τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά: Το 4° Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων μκαι Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα πλαίσια της προληπτικής δράσης για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, διενήργησε έρευνα με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος CPS προς παρακολούθηση της ανταλλαγής σεσημασμένων αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων και εντοπίστηκαν οι χρήστες των δικτύων ανταλλαγής αρχείων στη Χώρα μας, με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, όσον αφορά την κατοχή και τον πιθανό διαμοιρασμό αρχείων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, για το χρονικό διάστημα από 22/07/2015 έως και 21/02/2019. Για τον κατηγορούμενο, προέκυψε ότι τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα από 18/11/2018 έως και 18/02/2019 και με τη χρήση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών IP’s διευθύνσεων, κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό τουλάχιστον διακόσια είκοσι (220) αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Η ανωτέρω υπηρεσία αιτήθηκε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Προς τούτο εκδόθηκε η υπ’ αρ. …/2019 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και το υπ’ αρ. 827/2019 Βούλευμα του Συμβουλίου τούτου για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, από δε την αλληλογραφία της παραπάνω υπηρεσίας με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των συνδρομητών από τις οικιακές συνδέσεις διαδικτύου των οποίων προήλθαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη, στους οποίους—συμπεριλαμβάνεται και ο κατηγορούμενος. Εν συνεχεία, στις 15/04/2019 διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας (1) φορητός Η/Υ μάρκας HP και ένας (1) εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ μάρκας TOSHIBA, των οποίων κύριος και αποκλειστικός χρήστης τυγχάνει ο ίδιος. Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο Αστυνομικό στα προαναφερόμενα κατασχεθέντα πειστήρια ανευρέθηκαν στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του φορητού Η/Υ του κατηγορουμένου αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων και ειδικότερα σύμφωνα με την από 15.4.2019 έκθεση ένορκης εξέτασης του αστυνομικού ……….. προέκυψε ότι από τον επιτόπιο έλεγχο του φορητού Η/Υ βρέθηκαν εντός του φακέλου «…» δώδεκα (12) αρχεία με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενδεικτικά αποτυπώθηκε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μέρος του ευρεθέντος παράνομου υλικού, καθώς επίσης βρέθηκε εγκατεστημένο το πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων ρ2ρ, μέσω του οποίου οι χρήστες προμηθεύονται το εν λόγω υλικό, ενώ για τον ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας και του είδους του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων θα αποφανθεί η ΔΕΕ με σχετικό πόρισμα της κατόπιν εξέτασης των κατασχεθέντων πειστηρίων. Ακολούθως, τα παραπάνω κατασχεθέντα απεστάλησαν με το υπ’ αρ. πρωτ. ….2019 έγγραφο του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προς διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να εξετασθούν εργαστηριακά με τα ακόλουθα ερωτήματα: «α) Αν στα κατασχεθέντα ηλεκτρονικά πειστήρια περιέχονται αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, προσδιορίζοντας τον ακριβή αριθμό που είναι αποθηκευμένος σε αυτά (φωτογραφίες - βίντεο) και σε θετική περίπτωση να προσδιορισθούν ενδεικτικές ημερομηνίες δημιουργίας - αποθήκευσης τους, για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ενασχόλησης του χρήστη με την πιθανή παράνομη δραστηριότητα, εκτυπώνοντας ενδεικτικά αρχεία εξ αυτών. Επίσης, να προσδιοριστεί το ποσοστό της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ως προς την νόμιμη πορνογραφία που υπάρχει στον Η/Υ και η συχνότητα πρόσβασης του χρήστη στα ανωτέρω αρχεία, προ της ημερομηνίας όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, μέσω του λειτουργικού συστήματος και σχετικών προγραμμάτων αναπαραγωγής περιεχομένου. Στην περίπτωση που ανακτηθούν διαγραμμένα αρχεία που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, να προσδιοριστούν η ημέρα και ώρα διαγραφής καθώς και το πλήθος αυτών. Τέλος, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναζήτηση πιθανών αρχείων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία φέρεται να έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον χρήστη στον οποίο ανήκουν τα κατασχεμένα πειστήρια (και όχι να έχουν μεταφορτωθεί από άλλα δίκτυα), όπως αρχεία βίντεο και εικόνας από ψηφιακές κάμερες ή φωτογραφικές μηχανές ή αρχεία βίντεο καταγραφής από skype. β) Αν μέσω του Η/Υ γινόταν πρόσβαση σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων & τις διευθύνσεις αυτών εκτυπώνοντας ενδεικτικά μερικές εξ αυτών καθώς επίσης και τυχόν λογαριασμούς (όνομα χρήστη, συνθηματικό) που διατηρούσε σε αυτές, καθώς και την πλήρη λίστα αναζητήσεων του ανωτέρω στο διαδίκτυο μέσω μηχανών αναζήτησης, και τις σχετικές με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, γ) Εάν υπάρχουν ή υπήρξαν εγκατεστημένα προγράμματα ανταλλαγής αρχείων ρ2ρ και σε θετική/ σχετικές ρυθμίσεις διαμοιρασμού αυτών, το ιστορικό αναζητήσεων του χρήστη και τα αρχεία που έχουν διακινηθεί μέσω αυτών, αναφέροντας ειδικότερα σχετικά με αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, δ) Εάν υπάρχουν ή υπήρξαν εγκατεστημένα προγράμματα επικοινωνίας και σε θετική

περίπτωση, αν προκύπτουν συνομιλίες με ανήλικους με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, να τυπωθεί αντιπροσωπευτικό μέρος αυτών, ε) Εάν υπάρχουν αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων αποθηκευμένα σε cloud storage». Ακολούθως, κατόπιν της από 16.4.2019 υποβλητικής αναφοράς του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της διενεργηθείσας αστυνομικής προανάκρισης ασκήθηκε σε βάρος του … ποινική δίωξη για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 1,14, 16, 17, 18, 26, 27, 98, 348Α -παρ^Ι ,-2,-3^4β^επ ΠΚ), που φέρεται ότι τελέστηκε στην …. κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2018 έως 15.4.2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ …/1654 από 16-4-2019 εισαγγελική παραγγελία και παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση, η οποία διενεργήθηκε από την Ανακρίτρια του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, στον κατηγορούμενο αποδόθηκε η εξής κατηγορία: «Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι, στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, τέλεσες με πρόθεση αδίκημα, το οποίο προβλέπεται από το νόμο και τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας και με χρηματική -ποινή.—Ειδικότερα Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, εκ προθέσεως, ενεργώντας εξακολουθητικά και με ενότητα δόλου, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, προμηθεύτηκες, κατείχες και διένειμες υλικό παιδικής πορνογραφίας (και δη αναπαραστάσεις, πραγματικές ή εικονικές αποτυπώσεις σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο), που η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος. Πιο συγκεκριμένα: Στην ….., εντός της κείμενης στην ανωτέρω οδό οικίας σου, κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.11.2018 μέχρι και τις 15.04.2019, ενεργώντας εξακολουθητικά και με ενότητα δόλου, προμηθεύτηκες, μέσω διαδικτύου, και, ακολούθως, κατείχες και διένειμες πλήθος (φωτογραφίας και βίντεο) υλικού παιδικής πορνογραφίας, ήτοι αρχείων που απεικονίζουν και παρουσιάζουν παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή

ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις. Τα εν λόγω αρχεία εστάλησαν προς εσένα από άλλους χρήστες του διαδικτύου, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο συμμετείχες χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό GUID

…, μέσω οκτώ (8) διαφορετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων IP, μεταξύ των οποίων οι IP 77.49.21.80 και 130.43.21.229, καθώς και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων)^Peer (P2P) τo οποίο κατά τη σύλληψή σου (15.04.2019) βρέθηκε εγκατεστημένο σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιοκτησίας σου, μάρκας HP, χρώματος ασημί, μοντέλου 3168NGW, με σειριακό αριθμό …., ο οποίος κατασχέθηκε εντός της οικίας σου, δυνάμει της από 15.04.2019 εκθέσεως κατ' οίκον έρευνας και κατάσχεσης των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μέσω δε των ίδιων, ως άνω, προγραμμάτων ανταλλαγής αρχείων διένειμες πλήθος τέτοιων αρχείων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα. Περαιτέρω, μέρος του υλικού παιδικής πορνογραφίας που προμηθεύτηκες, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αποτελούν: (α) Διακόσια είκοσι (220) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, που, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα που διενήργησε το Τμήμα 4° Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατείχες και είχες πρόσφορα προς διαμοιρασμό, μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος Peer to Peer (P2P) Gnutella, στο οποίο είχες πρόσβαση με το αναγνωριστικό GUID E4FB9CEC3A0D374E98DC0573854CD043, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 18.11.2018 μέχρι και τις 18.02.2019 και (β) δώδεκα (12) αρχεία φωτογραφίας και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται και παρουσιάζονται παιδιά, κάτω, των δεκαπέντε (15) ετών, γυμνά ή ημίγυμνα, να ενεργούν και να δέχονται ασελγείς πράξεις, τα οποία κατείχες στις 15.04.2019 εντός του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο φάκελο «0:Νέος φάκελος (2)». Δηλαδή, κατηγορείσαι για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 1, 14, 16, 17, 18, 26παρ. 1α, 27 παρ. 1, 51, 52, 57; 79, 80, 98 και 348Α παρ. 1, 2, 3 και 4 εδ. β1 ΠΚ». Στη συνέχεια, με τις υπ’ αρ. 416/14.5.2019 και 433/16.6.2020 παραγγελίες της παραπάνω Ανακρίτριας προς το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ζητήθηκε η επίσπευση σύνταξης της έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και ο προσδιορισμός σύνταξης αυτής αντίστοιχα, πλην όμως τα αποτελέσματα της σχετικής εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο της προκείμενης δικογραφίας. Εφόσον, όμως, με βάση τα προαναφερθέντα, από το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης θα προκύψει με ακρίβεια και σαφήνεια ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας που προμηθεύτηκε, κατείχε και διένειμε ο παραπάνω κατηγορούμενος, κρίνεται αναγκαίο για την ουσιαστική και πληρέστερη διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης να διαταχθεί περαιτέρω κύρια ανάκριση, προκειμένου να αναζητηθούν και να επισυναφθούν στην προκειμένη δικογραφία τα αποτελέσματα της εκθέσεως της ΔΕΕ επί του με αριθμ. πρωτ. …18.4.2019 εγγράφου του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να διαταχθεί περαιτέρω κύρια ανάκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 310 παρ. 1δ και 3 ΚΠΔ, προκειμένου να διενεργηθεί η πράξη αυτή. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της περαιτέρω κύριας ανάκρισης, ο Ανακριτής έχει τη δυνατότητα να προβεί και σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία κατά την κρίση του ενέργεια [βλ. ΑΠ 1171/1988 ΠΧρ 1989/196].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ περαιτέρω ανάκριση, η οποία θα διεξαχθεί από την Ανακρίτρια του 11ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθούν οι ανακριτικές πράξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό του παρόντος καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις και ενέργειες κριθούν αναγκαίες απ’ αυτήν.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 10 Ιουνίου 2022 και εκδόθηκε


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα