Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Σάββατο, 09 Δεκ 2023

Δίκαιο & Τεχνολογία

Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

ηλεκκτρονικό έγκλημα - πορνογραφία ανηλίκων - περαιτέρω κύρια ανάκριση

Αριθμός

2344/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕIΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Γεωργία Σταμάτη, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Χριστίνα Κοκορέλια και Στυλιανή Αργυρή, Πλημμελειοδίκες.

Συνήλθε στο γραφείο της Προέδρου στις 10 Ιουνίου 2022, παρουσία της Γραμματέως, Μαρίας Κουμπανάκη, προκειμένου να αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση.

Περισσότερα...

Δικαίωμα στη λήθη

Αίτηση διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται προς τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)


της 8ης Δεκεμβρίου 2022 (*)


«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Άρθρο 12, στοιχείο βʹ – Άρθρο 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ – Φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο – Αναζήτηση με βάση το ονοματεπώνυμο προσώπου – Εμφάνιση συνδέσμου ο οποίος οδηγεί σε άρθρα στον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης τα οποία περιέχουν πληροφορίες φερόμενες ως ανακριβείς – Εμφάνιση, με μορφή μικρογραφιών (thumbnails), των φωτογραφιών που συνοδεύουν τα εν λόγω άρθρα στον κατάλογο των αποτελεσμάτων της αναζήτησης εικόνων – Αίτηση διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται προς τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης – Στάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Άρθρα 7, 8, 11 και 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποχρεώσεις και ευθύνες του φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης όσον αφορά την επεξεργασία αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων – Βάρος αποδείξεως το οποίο φέρει ο αιτών τη διαγραφή»


Στην υπόθεση C‑460/20,

 

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφαίνεται:


1)      Το άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),


έχει την έννοια ότι:


στο πλαίσιο της στάθμισης που πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ, αφενός, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατά την εξέταση αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται στον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης για την αφαίρεση από τον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης του συνδέσμου προς περιεχόμενο που περιλαμβάνει ισχυρισμούς τους οποίους το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση θεωρεί ανακριβείς, η εν λόγω διαγραφή συνδέσμων δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση να έχει επιλυθεί το ζήτημα της ακρίβειας του ταξινομημένου περιεχομένου, τουλάχιστον προσωρινά, στο πλαίσιο ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο κατά του παρόχου περιεχομένου.


2)      Το άρθρο 12, στοιχείο βʹ, και το άρθρο 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και το άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 2016/679


έχουν την έννοια ότι:


στο πλαίσιο της στάθμισης που πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ, αφενός, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, αφετέρου, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά την εξέταση αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται στον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης για την αφαίρεση από τα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνων που πραγματοποιείται με βάση το ονοματεπώνυμο ενός φυσικού προσώπου των φωτογραφιών που εμφανίζονται με μορφή μικρογραφιών και απεικονίζουν το εν λόγω πρόσωπο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πληροφοριακή αξία των εν λόγω φωτογραφιών ανεξαρτήτως του πλαισίου της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται, αλλά λαμβανομένου υπόψη κάθε στοιχείου κειμένου το οποίο συνοδεύει άμεσα την εμφάνιση των φωτογραφιών στα αποτελέσματα αναζήτησης και δύναται να αποσαφηνίσει την πληροφοριακή αξία των φωτογραφιών.

Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Έξυπνες κινητές συσκευές

Απόφαση στην Υπόθεση T-604/18 Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 – Google και Alphabet κατά Επιτροπής (Google Android)

Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Έξυπνες κινητές συσκευές – Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ και του άρθρου 54 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ – Έννοιες της πλατφόρμας και της πολύπλευρης αγοράς (οικοσύστημα) – Λειτουργικό σύστημα (Google Android) – Κατάστημα εφαρμογών (Play Store) – Εφαρμογές αναζήτησης και πλοήγησης (Google Search και Chrome) – Συμφωνίες με τους κατασκευαστές συσκευών και τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων – Διαρκής και ενιαία παράβαση – Έννοιες του συνολικού σχεδίου και των συμπεριφορών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας παράβασης (ομαδοποιήσεις προϊόντων, πληρωμές υπό τον όρο της αποκλειστικότητας και υποχρεώσεις κατά του κατακερματισμού) – Αποτελέσματα εκτοπισμού – Δικαιώματα άμυνας

Περισσότερα...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2022 ΑΠΔΠΧ

Για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4624/2019 (προσωπικά δεδομένα) στο ν/σ για την "Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών"

Η Αρχή, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξέτασε το κεφάλαιο ΣΤ' του Σχεδίου Νόμου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Παράλληλα, ενεργώντας αυτεπάγγελτα, εξέτασε τις λοιπές προτεινόμενες ρυθμίσεις, στον βαθμό που αυτές επηρεάζουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή προσδιόρισε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου νόμου τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης στα οποία προβαίνει σε ειδικές παρατηρήσεις.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2022

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση στην έδρα της την 22-11-2022, προκειμένου να εκδώσει γνώμη επί σχεδίου νόμου κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Σπυρίδων Βλαχόπουλος ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Χρήστος Καλλονιάτης, Αικατερίνη Ηλιάδου και το αναπληρωματικό μέλος Μαρία Ψάλλα σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Γρηγόρη Τσόλια, ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο Γ. Ρουσόπουλος, ειδικός επιστήμονας, ως βοηθός εισηγητή, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας, ενώ η έτερη βοηθός εισηγητή Ελένη Μαραγκού, ειδικός επιστήμονας, απουσίασε λόγω κωλύματος. 

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 47


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα