Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Πορνογραφία Ανηλίκων Νομολογία
Παρασκευή, 29 Σεπ 2023

Πορνογραφία Ανηλίκων Νομολογία

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Η υπόθεση αφορά την κατοχή μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση και την διάθεση μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.

Αριθμός 5/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δημόσιας συνεδρίασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεδρίαση της 6 Φεβρουάριου 2020
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Χαράλαμπος Παπακώστας Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Μακεδονίας
Βασιλική Τσαμπάζη Μαρία Πετρίδου Εφέτες
Κωνσταντίνος Σαμαράς Εισαγγελέας Εφετών
Αθανάσιος Ταγάρας Γραμματέας
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Παρών
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
Α)Κατοχή μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής
πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.

Β)Διάθεση μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.
Η υπόθεση εισάγεται μετά από άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ΜΟΔ Γρεβενών.
...
Κατά τη διάταξη του άρθρου 348 A παρ. 1,2,3 και 4 του Π.Κ., που μετά την κύρωση του με το ν. 4619/2019, ισχύει από 1-7-2019. «1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με την χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και χρηματική ποινή. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξεως που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4. Οι πράξεις της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ : α) αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανήλικου «σοβαρό κίνδυνο και γ.... 5 6....» . Οι άνω διατάξεις (§§ 1, 2, 3, 4 α και β) του άρθρου 348 Α του νέου Π.Κ., είναι όμοιες κατά περιεχόμενο και ποινές με τις αντίστοιχες του προϊσχύσαντος ΠΚ (ίσχυαν και κατά το χρόνο τέλεσης των πράξεων), χωρίς όμως ο νέος Π.Κ. να προβλέπει πλέον την επιβαρυντική περίσταση της § 4 περ. α’ του άρθρου 348 Α του προηγούμενου Π.Κ., δηλαδή της τέλεσης των πράξεων κατά συνήθεια. Η διάταξη αυτή του νέου Π.Κ., ως ευμενέστερη, έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση (αρθρ. 2 του Π.Κ.). Στο άνω, ωστόσο, άρθρο 348 Α του νέου Π.Κ. προβλέπεται στην παρ. 5 ότι «αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή...». Η διάταξη αυτή, ως επιβλαβέστερη, για τον κατηγορούμενο, δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, η § 6 του άνω άρθρου του νέου Π.Κ., όμοια κατά το περιεχόμενο αλλά επιεικέστερη ως προς την ποινή, με το αντίστοιχο άρθρο ως §5 του προηγούμενου Π.Κ., ορίζει «...6. Όποιος εν γνώστη-αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο (Αιτιολ. Έκθεση σχεδίου Νόμου, σελ. 13 επόμ.). Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά (ΑΠ 1648/2016 ΑΠ 1145/2008, ΑΠ 810/2007, ΑΠ 628/2006). Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ, 1 και 2 τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια (η απάλειψη του συμπλεκτικού συνδέσμου ” και " και η ένθεση του διαζευτικού " ή " έγινε με το άρθρο 3 παρ. 10 του Νόμου 3727/2008, ώστε να αρκεί η μία επιβαρυντική περίσταση) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος (πριν από το Νόμο 3727/2008 ίσχυε το 10ο έτος). Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd-Rom κ.λ.π,), για αποκλειστικά του ίδιου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e- mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου, ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και " βελτίωση " του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως το διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (ΑΠ 1648/2016, ΑΠ 1141/2008, ΑΠ 628/2006). Περαιτέρω από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 348 A του Π.Κ. από τον ως άνω Νόμο, ήτοι από 24-12-2007, ημερομηνία ισχύος αυτού, για την πλήρωση της αντικειμενικής υποστάσεως το εγκλήματος αυτού αρκεί η απλή κατοχή, αγορά, μεταφορά πορνογραφικού υλικού ανηλίκου, χωρίς να απαιτείται πλέον σκοπός κερδοσκοπίας αυτού, όπως προηγουμένως (ΑΠ 1648/2016, ΑΠ 1033/2014, ΑΠ 735/2014).
Τέλος, η επιβαρυντική (κακουργηματική) περίσταση του άνω άρθρου 348 A παρ. 4 περίπτωση β' δεν αφορά μόνο τον "παραγωγό ” του υλικού παιδικής πορνογραφίας αλλά και τον κάτοχο που γνωρίζει και αποδέχεται τον κατά τον αναφερόμενο στην άνω περίπτωση (β) τρόπο παραγωγής (πρβλ. ΑΠ 1648/2016, αντιθ. ΕφΚρητ 134/2017).
Στην προκειμένη περίπτωση από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο, την ανάγνωση της εκκαλουμένης και των πρακτικών (με τα σ αυτή εγγράφων) , της άνω εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Με την με αρ … διαταγή ΑΕΑ/ Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βορείου Ελλάδος η με αρ … Διαταγή ΑΕΑ/Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Τμήμα EUROPOL, δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκαν αναφορές του Εθνικού Οργανισμού Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών των ΗΠΑ αναφορικά με περιπτώσεις διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας από χρήστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο Εθνικός Οργανισμός Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αποστολή του και κατόπιν σχετικής άδειας του Κογκρέσου έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση και υλοποίηση δύο προγραμμάτων με τις ονομασίες «Cyber-Tipline» και «Child Victim Identification Program», μέσω των οποίων παρέχει συνδρομή στις αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και σε άλλους οργανισμούς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που αφορά στον εντοπισμό και στην προστασία των παιδιών θυμάτων του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, αλλά και της παιδικής εκμετάλλευσης. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς, αλλά και με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικών πληρωμών σε μία κοινή προσπάθεια περιορισμού του υλικού πορνογραφίας ανηλίκων που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Όταν δηλαδή οι προαναφερόμενες εταιρίες ή οργανισμοί διαπιστώνουν ότι διακινείται μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Αγνοουμένων και Εκμεταλλευόμενων Παιδιών (N.C.M.E.C) των ΗΠΑ σχετικά με το γεγονός αυτό, παρέχοντας του επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που εμπλέκονται στη δραστηριότητα αυτή. Ο τελευταίος με τη σειρά του, μη έχοντας δικαίωμα έρευνας, μεταβιβάζει τις πληροφορίες που του χορηγούνται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Στην προκειμένη περίπτωση με τις με αριθμούς … από … και με αρ 1… από … αναφορές του οργανισμού N.C.M.E.C που απεστάλησαν στην Ελλάδα έγινε αναφορά σε χρήστες του διαδικτύου που μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK κατείχαν, διαμοίραζαν ή είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι, με την με αριθμό … αναφορά, που παρελήφθη από τον οργανισμό N.C.M.E.C στις … και ώρα 21:55:32 UTC, αναφέρθηκε για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων ο χρήστης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com με όνομα προφίλ «…» uri «htpp: //facebook.com/people/…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…..». Σύμφωνα δε με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας αναφοράς ο εν λόγω χρήστης α) στις … και περί ώρα 21:53:50 κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP … έστειλε ένα (1) αρχείο εικόνας (jpg) με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλά του στο αιδοίο του βρέφους, β) στις … και περί ώρα 21:54:56 κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP … έστειλε ένα αρχείο εικόνας με όνομα «…», το οποίο απεικονίζει το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκου, καθώς επίσης και των γεννητικών οργάνων αυτού, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση και αποτελεί υλικό πορνογραφίας ανηλίκων στο χρήστη του προφίλ «…..» με uri ««htpp: //facebook.com/people…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….» Όπως προκύπτει από το μεταξύ τους απόσπασμα συνομιλίας, ο αποστολέας αρχικά ενημέρωσε τον παραλήπτη ότι θα του στείλει φωτογραφίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «Θα στείλω μερικές» «….» και κατόπιν θετικής απάντησης «…» του παραλήπτη, έστειλε το προαναφερθέν αρχείο εικόνας. Ο παραλήπτης των ανωτέρω δύο (2) αρχείων φέρεται την … και ώρα 13:15:49 - 07:00 να κάνει χρήση της διεύθυνσης IP ….. Τέλος, σύμφωνα με την ίδια αναφορά το αρχείο εικόνας με όνομα «…», το οποίο απεικονίζει μια έφηβη αποτελεί την εικόνα προφίλ του με όνομα «…» με uri «htpp: //facebook.com/….». Με την με αριθμό …. αναφορά που παρελήφθη από N.C.M.E.C … και ώρα 22:10:40 UTC αναφέρθηκε διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από το χρήστη κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com φε όνομα προφίλ «…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….». Ειδικότερα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερόμενης αναφοράς ο εν λόγω χρήστης στις …. 22:08:16 UTC απέστειλε αρχείο εικόνας (jpg) με όνομα «…», το οποίο απεικονίζει μια γυμνή έφηβη που επιδεικνύει τον πρωκτό της στο χρήστη του προφίλ «….» με uri ««htpp: //facebook.com/people…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…», που από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της καταφανώς είναι κάτω των 15 ετών. Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της σχετικής συνομιλίας ο παραλήπτης ζήτησε από τον αρχικό αποστολέα και άλλες παρόμοιες φωτογραφίες, απαντώντας χαρακτηριστικά «..» και ο χρήστης με προφίλ «….» στις … και ώρα 22:09:39 UTC κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP … ανέβασε ένα αρχείο εικόνας με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, που απεικονίζει ένα κορίτσι ηλικίας 5-6 ετών να κάνει στοματικό έρωτα σε βρέφος ηλικίας 1-2 ετών και του το απέστειλε και στις 22:09:42 UTC, κάνοντας χρήση της ίδιας διεύθυνσης IP απέστειλε ένα όμοιο με αυτό αρχείο εικόνας με όνομα «rootrequesttempfiies7ovklismerggsg» με το ίδιο περιεχόμενο. Ο παραλήπτης του ανωτέρω αρχείου πορνογραφίας φέρεται στις …. και ώρα 13:15:49 - 07:00 να κάνει χρήση της διεύθυνσης IP . To αρχείο εικόνας με όνομα «», το οποίο απεικονίζει μια έφηβη ηλικίας 12-14 ετών, αποτελεί την εικόνα προφίλ με όνομα «…» και uriλ «htpp: //facebook.com/». Για τα ανωτέρω ηλεκτρονικά ίχνη που χορηγήθηκαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπεβλήθη από αυτή σχετικό αίτημα άρσης απορρήτου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε η με αρ … 2017 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που στην συνεχεία επικυρώθηκε με το με αριθμό 849/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάχθηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και υποχρεώθηκαν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν απευθείας στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τα στοιχεία που αφορούσαν τους συνδρομητές τους και σχετίζονται με τα επίμαχα ψηφιακά ίχνη. Προέκυψε ότι η IP διεύθυνση … το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε αποδοθεί προς χρήση στο συνδρομητή της με αριθμό …. τηλεφωνικής σύνδεσης της εταιρίας …., η οποία είναι ενεργοποιημένη σε συνδρομητή με στοιχεία … (είναι, …. του κατηγορουμένου, κατά τα παρακάτω) με διεύθυνση. Κατόπιν τούτων, τις πρωινές ώρες της 2017 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος , μετέβησαν στην κατοικία του … προς διενέργεια νομότυπης κατ’ οίκον έρευνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: α) ένας (1) σκληρός δίσκος μάρκας SEAGATE, χωρητικότητας 1 ΤΒ με S/N …, ο οποίος εξήχθη από σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, β) ένας (1) σκληρός δίσκος μάρκας SEAGATE χωρητικότητας 250 GB με S/N …., ο οποίος εξήχθη από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, γ) ένας (1) σκληρός δίσκος μάρκας WESTERN DIGITAL χωρητικότητας 500 GB με SN ..., ο οποίος βρέθηκε εντός ερμαρίου, δ) ένας (1) σκληρός δίσκος μάρκας WESTERN DIGITAL χωρητικότητας 320 GB με S/N …., ε) ένας (1) σκληρός δίσκος μάρκας SAMSUNG χωρητικότητας 250 GB με SN …, ο οποίος βρέθηκε εντός ερμαρίου, στ) μία (1) συσκευή αποθηκευτικού χώρου τύπου USB FLASH DISK χρώματος μαύρου μάρκας SANDISK που φέρει μοναδικό αριθμό Β10811ΝΚΙΒ, ζ) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, μάρκας LENOVO, με ΙΜΕΙ ….. κα μία (1) κάρτα SIM με αριθμό κλήσης …. και η) ένας (1) λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας …. με αριθμό σύνδεσης …. Κατά τη σύντομη επιτόπια έρευνα δεν βρέθηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων. Ο …, ο οποίος τυγχάνει …., από τον Αύγουστο του … έως και τον Ιούνιο του … συγκατοικούσε με τον κατηγορούμενο …., ο οποίος έκανε χρήση της με αριθμό …. τηλεφωνικής σύνδεσης για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος ήταν κάτοικος …. Ακολούθως οι αστυνομικοί μετέβησαν …. στην οικία του κατηγορούμενου … προς διενέργεια κατ' οίκον έρευνας και κατά τη διάρκεια αυτής την  … κατασχέθηκαν: α) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, μάρκας MICROSOFT, με ΙΜΕΙ και αριθμό κλήσης …, το οποίο φέρε μια κάρτα τύπου micro sd, με μοναδικό αριθμό …, β) ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής μάρκας HP μοντέλο … με την μπαταρία και το καλώδιο τροφοδοσίας του. Κατά τη σύντομη επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι: α) στο σκληρό δίσκο του και στη διαδρομή «C;/ Users/user/xxx» υφίσταται φάκελος αρχείων με όνομα XXX συνολικού όγκου εξακοσίων τριάντα οκτώ MB, ο οποίος περιέχει υποφακέλους με συνολικά τριακόσια πενήντα (350) αρχείο φωτογραφιών και βίντεο (mp4) πορνογραφικού περιεχομένου, στα οποία απεικονίζονται νεαρές γυναίκες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί η ηλικία τους. Εντός του φακέλου αυτού βρέθηκε αρχείο εικόνας με όνομα «…», το οποίο είναι όμοιο με το αρχείο εικόνας που αποτελεί την εικόνα προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK με όνομα «…» και url «…», β) στο σκληρό δίσκο και υπήρχε φάκελος αρχείων με όνομα media-cache-v3, συνολικού όγκου 10 MB, ο οποίος περιείχε συνολικά τα επίδικα εβδομήντα (70) αρχεία, κυρίως φωτογραφιών JPG πορνογραφικού περιεχομένου, στα οποία απεικονίζονται ενδεικτικά: 1) ένα κορίτσι ηλικίας 3-4 ετών ξαπλωμένο ύπτια να θέτει στο αιδοίο του ομοίωμα πέους, 2) ένα κορίτσι ηλικίας 5~6 ετών, το οποίο ενεργεί πεολειχία σε άνδρα, του οποίου φαίνεται μόνο το γεννητικό του όργανο, 3) δυο αγόρια και ένα κορίτσι ηλικίας 12-14 ετών, που ομαδικά κάνουν έρωτα, 4) ένα κορίτσι ηλικίας 12-14 ετών στο στόμα του οποίου εκσπερματώνει ή ουρεί άνδρας, 5) ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλά του στο αιδοίο του βρέφους, γ) στην κεντρική σελίδα εισόδου για λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας MICROSOFT με χρήση του προγράμματος περιήγησης MOZILLA FIREFOX εμφανίζονται ως δεδομένα αυτόματης συμπλήρωσης διάφοροι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των οποίων και οι λογαριασμοί «….» και «……», όπως αυτό προκύπτει από τις από 23-5-2017 εγχειριζόμενες εκτυπώσεις των ιχνών των αρχείων που απεστάλησαν και ενδεικτικές εκτυπώσεις των αρχείων που βρέθηκαν στη διαδρομή «C:/Users/user/AppData/Roamng/sSkype/. v). Κατά την επιτόπια έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου δεν βρέθηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων. Περαιτέρω, όπως προέκυψε από την με αρ πρωτ. υποβολή προανακριτικού υλικού από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ο διαχειριστής του προφίλ FACEBOOK «…», ταυτίζεται με τον … . Από το υλικό που βρέθηκε την … προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κατείχε μέσω διαδικτύου ηλεκτρονικά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας και συγκεκριμένα ότι κατείχε τα ανωτέρω συνολικά εβδομήντα (70) αρχεία, συνολικού όγκου 10 MB, με αποκλειστικό περιεχόμενο φωτογραφίες που απεικονίζουν το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκων, καθώς και των γεννητικών οργάνων αυτών, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση. Από τις υπάρχουσες στη δικογραφία ενδεικτικές εκτυπώσεις μέρους των αρχείων, προκύπτει σαφώς ότι τα ανήλικα άτομα δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους. Η ανηλικότητα δε των εικονιζομένων ατόμων, τα στοιχεία των οποίων δεν προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, στο υπόψη πορνογραφικό υλικό είναι αυταπόδεικτη, αφού πολλά από αυτά είναι βρέφη, σε κάθε δε περίπτωση προκύπτει από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σώματός τους και τούτο σαφώς γνώριζε ο κατηγορούμενος. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το, υλικό αυτό ήταν αυτόματα αποθηκευμένο σε προσωρινή μνήμη του σταθερού και φορητού υπολογιστή του κατηγορουμένου, ήδη από την … και το κατείχε έως την … , ημέρα της σύλληψής του. Ο μάρτυρας ΓΚ, μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, στις καταθέσεις του αναφέρει, ότι τα επίδικα εβδομήντα (70)" αρχεία, που αποτελούν, κατά τα ανωτέρω, υλικό παιδικής πορνογραφίας, αποτελούν προεπισκοπήσεις και λειτουργούν ως ίχνη αποστολής και λήψης πλήρων φωτογραφιών μέσω λογαριασμών χρηστών, ότι τα εβδομήντα (70) αυτά αρχεία δεν ήταν σε πραγματικό μέγεθος, ήταν μικρογραφίες, που αποθηκεύτηκαν αυτόματα και ότι για να είχε ο κατηγορούμενος τις φωτογραφίες σε πλήρες μέγεθος έπρεπε να τις μεταποθηκεύσει. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε την πραγματική δυνατότητα στην πρόσβαση, διαχείριση και διάθεση αυτών. Αυτό άλλωστε προέκυψε σαφώς και από τις καταθέσεις (πρωτόδικα και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου) του μάρτυρα … ο οποίος ανέφερε ότι και οι προεπισκοπήσεις είναι αρχεία σε σμίκρυνση και ότι μπορούν να προωθηθούν και να αποθηκευτούν εάν το θέλει ο χρήστης. Αποδείχθηκε ότι, ο κατηγορούμενος γνώριζε την ύπαρξη αυτών των αρχείων και ότι αυτά περιείχαν πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά, έστω και αν τα αρχεία περιείχαν προεπισκοπήσεις φωτογραφιών και ήταν προσωρινά αποθηκευμένες. Είχε τη δυνατότητα και τις γνώσεις να τις διαγράψει εάν το ήθελε, κάτι που αρχικά δεν έπραξε. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος απολογούμενος (βλ. ιδιαίτερα ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου) αποδέθχηκε την ύπαρξη του άνω λογαριασμών (ο ίδιος υποστηρίζει βέβαια, για επικοινωνία με ενήλικους), ότι συνομίλησε με διάφορους, ότι έλαβε φωτογραφίες, ότι έστειλε αυτές, ότι είδε τις φωτογραφίες, ότι μάλιστα είδε και αυτές με παιδιά, (όχι όλες κατά τον ίδιο) και τις έστειλες σε άλλους και αυτές. Από τα παραπάνω ενισχυόμενα και τις αναφορές του κατηγορουμένου προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε την ύπαρξη των επίδικων εβδομήντα (70) αρχείων και ότι αυτά περιείχαν πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά, και η σχετική του άρνηση περί τούτου κρίνεται τουλάχιστον ως μη πειστική. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρέθηκαν στην οικία του τους χρησιμοποιούσε και είχε τη δυνατότητα, όποτε το επιθυμούσε να ανασύρει τα επίδικα εβδομήντα (70) αρχεία, που περιείχαν προεπισκοπήσεις φωτογραφιών με υλικό παιδικής πορνογραφίας από την προσωρινή μνήμη που δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή του skype, να τα εμφανίζει στην οθόνη του, να τα επεξεργάζεται και σε κάθε περίπτωση να τα διαχειρίζεται για ηδονιστικό σκοπό με τον τρόπο που κάθε φορά θεωρούσε κατάλληλο και με προσωπική του ενέργεια και μάλιστα και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του …, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η αντικειμενική του αυτή σεξουαλική του διαστροφή τον χαρακτηρίζει και τον καθορίζει ως προσωπικότητα.
Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε λογισμικό ανταλλαγής αρχείων και προέβη σε διαβίβαση αρχείων πορνογραφικού υλικού σε άλλο χρήστη του διαδικτύου την … με ανταπάντηση από τον παραλήπτη την … γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αυτού, δηλαδή ότι η διάθεση των αρχείων πραγματοποιείται με το διαμοιρασμό των αρχείων των χρηστών του δικτύου μεταξύ τους με τους οποίους ανταλλάσσει και σχόλια, είχε δε διαμορφώσει και κατάλληλη υποδομή, αφού διέθετε προφίλ με γυναικείο όνομα κα φωτογραφία έφηβης, ώστε να προσελκύει και ανηλίκους. Αποδείχθηκε, λοιπόν ότι ο κατηγορούμενος διαβίβασε αρχεία πορνογραφικού υλικού με τη χρήση διαδικτύου, μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με την επωνυμία «…..», από τη διεύθυνση IP …. και αφορά ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK», χρησιμοποιώντας το λογαριασμό με όνομα χρήστη (προφίλ) «….», uri «htpp: //facebook.com/peaple/…..» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…..» και το λογαριασμό με όνομα χρήστη (προφίλ) «….», url  «htpp: //facebook.com/people/» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…» και ειδικότερα: 1) την … και ώρα 21:53:50 κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε, με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «….» ένα (1) αρχείο εικόνας (Jpg) με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα βρέφος θήλυ ηλικίας 2-3 ετών να αγγίζει το ευρισκόμενο σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλά του στο αιδοίο του βρέφους, στο χρήστη με προφίλ «….», με uri .«htpp: //facebook.com/…..» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…», 2) την … ώρα 21:54:56 ute κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «….», ένα αρχείο εικόνας (Jpg) με όνομα
«…», το οποίο απεικονίζει το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του καθώς επίσης και των γεννητικών οργάνων αυτού, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση και αποτελεί υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, στο χρήστη του προφίλ «» με
««htpp:» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…», 3) την …. και ώρα …. UTC κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …, διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, με προφίλ «…» ένα (1) αρχείο εικόνας (jpg) με όνομα «.», τo οποίο απεικονίζει μια γυμνή έφηβη, που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, να επιδεικνύει τον πρωκτό της, στο χρήστη του προφίλ «….» με uri ««htpp: και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….», 4) την …. ώρα 22:09:39 UTC κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP … ανέβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com. με προφίλ «….», ένα αρχείο εικόνας με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα κορίτσι ηλικίας 5-6 ετών να προβαίνει σε αιδοιολειξία σε βρέφος ηλικίας 1-2 ετών και 5) την …. και ώρα 22:09;42 UTC, κάνοντας χρήση της ίδιας διεύθυνσης IP, διαβίβασε ένα όμοιο με το ανωτέρω υπό στοιχείο 4 αρχείο εικόνας με όνομα «…..» με το ίδιο περιεχόμενο στο χρήστη του προφίλ «…..» με uri ««htpp: ….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…..». Η διαβίβαση αυτή από τον κατηγορούμενο έγινε την ίδια ημέρα με διαφορά λίγων λεπτών. Σε ακολουθία των προαναφερομένων και με βάση τα προαναφερόμενα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο κρίνει ομόφωνα ότι στη προκειμένη περίπτωση πληρούται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των κακουργηματικών πράξεων: α) της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, κατ’ εξακολούθηση, δηλαδή με την επιβαρυντική περίσταση της παρ. 4 περ. β' του άρθρου 348Α ΠΚ, εφόσον η παραγωγή του πορνογραφικού υλικού που κατείχε συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που είναι εμφανές ότι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, γεγονός που τελούσε σε γνώση του και β) της άπαξ διαβίβασης μέσω πληροφοριακών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που είναι εμφανές ότι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, γεγονός που τελούσε σε γνώση του, δεδομένου ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το υλικό παιδικής πορνογραφίας που διαβίβασε ο κατηγορούμενος ήταν εν μέρει διαφορετικό από αυτό που κατείχε, κατά τα ανωτέρω και επομένως οι ανωτέρω πράξεις τους κατηγορουμένου δεν στοιχειοθετούν ένα και μόνον υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα, ώστε να του επιβληθεί μία ποινή, ούτε και αυτό της παρ. 6 του άρθρου 348 Α, όπως αβάσιμα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Επομένως ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των άνω πράξεων, κατά τα εδικότερα στο διατακτικό.
Τέλος, πρέπει να αναγνωριστεί τον κατηγορούμενο η ελαφρυντική περίσταση της περιπτώσεως α του άρθρου 84 § 2 του Π.Κ., δηλαδή του ότι αυτός έζησε σύννομα ως το χρόνο που έγιναν οι άνω πράξεις του, όπως δέχθηκε και η πρωτοβάθμια καταδικαστική απόφαση (αρθρ. 470 εδ. α’ του ΚΠΔ, βλ. ΑΠ 1348/2016). Πρέπει, ακόμη, κατ’ αποδοχή του σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού του (ΑΠ 130/2017) να αναγνωριστούν σ' αυτόν και οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 §2 δ και ε του Π.Κ., καθόσον αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος: α) μετά την τέλεση των πράξεων του, με συγκεκριμένο τρόπο, όπως: απαιτείται (βλ. ΑΠ 465/2019, ΑΠ 130/2017) που υποδηλώνει την αληθινή και θετική ψυχοβουλητική μεταστροφή του (βλ. τις απολογίες του, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης) έδειξε ειλικρινή μετάνοια κι επιδίωξε να άρει ή να μειώσει, έστω, τις συνέπειες των πράξεων του και β) μετά την τέλεση των πράξεων (…. έως ….) για σχετικά μεγάλο διάστημα , υπό καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης, επιδεικνύοντας, όπως απαιτείται (ΑΠ 465/2019, ΑΠ 47/2018), θετική και επωφελή συμπεριφορά, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα, από τον ίδιο και τους μάρτυρες, αλλά και τα ως άνω έγγραφα (που ιδιαίτερα ο ίδιος προσκόμισε), πραγματικά περιστατικά, δηλωτικά της αρμονικής συμβιώσεως και της σαφούς μεταστροφής του χαρακτήρα του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο
ΚΗΡΥΣΣΕΙ, ομόφωνα, ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι στη … όπου διέμενε κάθε φορά, δηλαδή …. κατά το χρονικό διάστημα από …. έως και …, τέλεσε περισσότερα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηματικές ποινές. Ειδικότερα στους ως άνω τόπους και χρόνους: Α) με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατείχε μέσω πληροφοριακών συστημάτων και δη συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή υλικό με αναπαράσταση ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκων κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από και με ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα, … όπου διέμενε, κατελήφθη κατά τη διενέργεια νόμιμης κατ' οίκον έρευνας να κατέχει στο σκληρό δίσκο του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή ιδιοκτησίας του, μάρκας … φάκελο αρχείων με όνομα «….» συνολικού όγκου δέκα (10) MB, ο οποίος περιείχε συνολικά εβδομήντα (70) αρχεία, κυρίως φωτογραφιών τύπου "Jpg", πορνογραφικού περιεχομένου, στα οποία απεικονίζονται τα γεννητικά όργανα και το σώμα εν γένει ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και ασελγείς πράξεις, διενεργούμενες από ή με ανήλικο και ενδεικτικά: 1) ένα κορίτσι, ηλικίας 3-4 ετών, ξαπλωμένο ύπτια να θέτει στο αιδοίο του ομοίωμα πέους, 2) ένα κορίτσι, ηλικίας 5-6 ετών, το οποίο ενεργεί πεολειχία σε άνδρα; του οποίου φαίνεται μόνο το γεννητικό του όργανο, 3) δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 12-14 ετών, σε ομαδική ερωτική συνεύρεση, 4) ένα κορίτσι, ηλικίας 12-14 ετών, στο στόμα του οποίου εκσπερματώνει ή ουρεί άνδρας, 5) ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το ευρισκόμενη σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλα του στο αιδοίο του βρέφους, απεικόνιση που διακινήθηκε μέσω λογαριασμού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK» με όνομα χρήστη «….», την … και άρα ο κατηγορούμενος την κατείχε την ανωτέρω ημεροχρονολογία και Β) ενεργώντας από πρόθεση, διαβίβασε μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ήτοι δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου, υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή υλικό με αναπαράσταση ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκων κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από και με ανηλίκους, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα, …. κατά το αμέσως κατωτέρω χρόνο, από την οικία όπου διέμενε στην οδό ….., δια συστήματος φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή που κατείχε και με τη χρήση διαδικτύου, μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με την επωνυμία «….», από τη διεύθυνση IP ….., διαβίβασε υλικό πορνογραφίας που αφορά ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK», χρησιμοποιώντας το λογαριασμό με όνομα χρήστη (προφίλ) «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….» και το λογαριασμό με ^όνομα χρήστη (προφίλ) «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…» και ειδικότερα: 1) την …. και ώρα 21:53:50 utc κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε, με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «…» ένα (1) αρχείο εικόνας (.jpg) με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το ευρισκόμενο σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλα του στο αιδοίο του βρέφους, στο χρήστη με προφίλ «…», με uri … και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….», 2) στις …. utc κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «….i», ένα αρχείο εικόνας (.jpg) με όνομα «…», το οποίο απεικονίζει το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, καθώς επίσης και των γεννητικών οργάνων αυτού κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση και αποτελεί υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, στο χρήστη -του προφίλ «….» με uri «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…», 3) την … κάνοντας χρήση της διεύθυνσης ΙΡ …., διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, με προφίλ «….» ένα (1) αρχείο εικόνας (jpg) με όνομα «….» το οποίο απεικονίζει μια γυμνή έφηβη, που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, να επιδεικνύει τον πρωκτό της, στο χρήστη του προφίλ «….» με uri «…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου … 4) την …. και ώρα 22:09:39 UTC κάνοντας χρήση της διεύθυνσης ΙΡ …. ανέβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, με προφίλ «….», ένα αρχείο εικόνας με όνομα «….», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα κορίτσι, ηλικίας 5-6 ετών, να προβαίνει σε αιδοιολειξία σε βρέφος ηλικίας 1-2 ετών και 5) στις … και ώρα 22:09:42 UTC, κάνοντας χρήση της ίδιας διεύθυνσης ΙΡ, διαβίβασε ένα όμοιο με το ανωτέρω υπό στοιχείο 4 αρχείο εικόνας με όνομα «…» με το ίδιο περιεχόμενο στο χρήστη του προφίλ «….» με url «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…».
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτοτελή ισχυρισμό για μεταβολή της κατηγορίας στο άρθρο 348Α§ 6 Π.Κ.
ΔΕΧΕΤΑΙ, ομόφωνα, ότι ο κατηγορούμενος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του και ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του (αρθρ. 84 § 2 α, δ και ε του Π.Κ.).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

6 Φεβρουάριου 2020

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα